joel g là gì - Nghĩa của từ joel g

joel g có nghĩa là

Người tạo của Ena

Thí dụ

Đã bạn đã thấy Joel G