Giá trị mặc định của phương thức setdefaultcloseoperation là gì năm 2024

Trong ví dụ này chúng ta sẽ làm 1 demo nhỏ giống như hình ảnh mở đầu của bài, có thêm 1 JButton để nhập lại dữ liệu – Một demo tính tiễn lãi (Không thông báo nếu dữ liệu sai nhưng sẽ tự nhảy đến JTextField nếu nó không có dữ liệu).

package nguyenvanquan7826.JTextField; import java.awt.GridLayout; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JTextField; public class TienLai extends JFrame implements ActionListener { private JTextField tfTienGui, tfLaiXuat, tfThang, tfTienLai; public TienLai() {

// ------------ create JFrame ------------ // 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
setLayout(new GridLayout(5, 2, 5, 5));
// ------------ add content ------------ //
int size = 15; 
add(new JLabel("Tiền gửi")); 
tfTienGui = new JTextField(size); 
add(tfTienGui);
add(new JLabel("Lãi xuất / Tháng")); 
tfLaiXuat = new JTextField(size); 
add(tfLaiXuat);
add(new JLabel("Tháng")); 
tfThang = new JTextField(size); 
add(tfThang);
add(new JLabel("Tiền lãi")); 
tfTienLai = new JTextField(size); 
tfTienLai.setEditable(false);// khong cho phep nhap du lieu 
add(tfTienLai);
add(createJButton("Tính")); 
add(createJButton("Nhập lại"));
// ------------ display ------------ 
pack(); 
setLocationRelativeTo(null); 
setVisible(true); 
} private JButton createJButton(String buttonName) {
JButton btn = new JButton(buttonName); 
btn.addActionListener(this); 
return btn; 
} public static void main(String[] args) {
new TienLai(); 
} private void process() {
// check data 
String text = tfTienGui.getText(); 
double tienGui = 0, tienLai = 0, thang = 0, laiXuat = 0;
// tien gui 
if (text.equals("")) { 
 tfTienGui.requestFocus(); // nhay den de nhap tien gui 
} else { 
 tienGui = Double.parseDouble(text);
 // lai xuat 
 text = tfLaiXuat.getText(); 
 if (text.equals("")) { 
  tfLaiXuat.requestFocus(); // nhay den de nhap lai xuat 
 } else { 
  laiXuat = Double.parseDouble(text);
  // thang 
  text = tfThang.getText(); 
  if (text.equals("")) { 
   tfThang.requestFocus(); // nhay den de nhap thang 
  } else { 
   thang = Integer.parseInt(tfThang.getText()); 
  } 
 } 
}
// process data 
double lai = tienGui * laiXuat * thang; 
tfTienLai.setText(String.valueOf(lai)); // hien thi ket qua 
} private void clear() {
tfTienGui.setText(""); 
tfTienGui.requestFocus(); // nhay ve de nha tien gui 
tfLaiXuat.setText(""); 
tfThang.setText(""); 
tfTienLai.setText(""); 
} // methods of ActionListener @Override public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
String command = evt.getActionCommand(); 
if (command == "Tính") { 
 process(); 
} 
if (command == "Nhập lại") { 
 clear(); 
} 
} }
Giá trị mặc định của phương thức setdefaultcloseoperation là gì năm 2024
Những điều đáng chú ý – Muốn lấy dữ liệu (mà ở đây thực chất là một chuỗi) từ JTextField ta dùng phương thức getText(). – Muốn đặt dữ liệu cho JtextField ta dùng phương thức setText(String text). – Phương thức requestFocus() giúp con trỏ nhảy (tập trung) đến JTextField đó. – Phương thức setEditable(boolean edit) để đặt có được nhập dữ liệu cho JTextField hay không.

Ví dụ 3: Căn lề và tạo sự kiện cho JTextField

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo 1 JTextFiel mà khi nhập vào thì text của chúng ta được căn lề phải (mặc định là lề trái), khi ấn phím enter thì sẽ hiển thị dữ liệu vừa nhập lên 1 JLabel.

Nghiên cứu đã cung cấp quy trình năm bước xây dựng sơ đồ tư duy cho nội dung Sinh học lớp 12 bằng phần mềm iMindmap 9. Sơ đồ tư duy được thiết kế dưới dạng bài tập điền khuyết nhằm kích thích tinh thần học tập của học sinh. Câu hỏi ôn tập được đính kèm sau mỗi sơ đồ tư duy bài học nhằm giúp cho học sinh khắc sâu hơn kiến thức. Kết quả dạy thực nghiệm và khảo sát học sinh ở 4 lớp 12 tại Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm và Trường Trung học phổ thông An Khánh cho thấy cả giáo viên và học sinh đánh giá cao giá trị việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học. Sơ đồ tư duy này là tư liệu quý giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Bài tập toán cao cấp.Tập 3,Phép giải tích nhiều biến số. DSpace/Manakin Repository. ...

Trong hệ thống du lịch thông minh, lập lộ trình tự động là một trong những chức năng phức tạp nhưng rất quan trọng và cần thiết cho du khách trước và trong hành trình thăm quan của mình. Chức năng này không chỉ yêu cầu tạo ra phương án lộ trình phù hợp với điều kiện của du khách một cách nhanh chóng, mà còn phải tối ưu về thời gian thăm quan và hiệu quả kinh tế. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thuật toán lập lộ trình tự động mới dựa trên ý tưởng của bài toán lập lịch TSP (Traveling Salesman Problem) và bổ sung tham số về thời gian du lịch hợp lý, được gọi là TPA (Travel Planning Algorithm). Thuật toán TPA được cài đặt trong hệ thống du lịch thông minh đa nền tảng của tỉnh Thái Nguyên. Dựa vào điểm du lịch được gợi ý trong quá trình lựa chọn điểm thăm quan của du khách, thuật toán TPA hoạt động ổn định và lập được lộ trình du lịch tốt hơn so với chức năng lập lộ trình trong hệ thống du lịch thông minh của TripHunter và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Bài toán tìm câu trả lời (còn gọi là bài toán lựa chọn câu trả lời hay tìm câu trả lời tốt nhất) là một bài toán chính trong hệ thống hỏi đáp. Khi một câu hỏi được đăng lên forum sẽ có nhiều người tham gia trả lời câu hỏi. Bài toán lựa chọn câu trả lời với mục đích thực hiện sắp xếp các câu trả lời theo mức độ liên quan tới câu hỏi. Những câu trả lời nào đúng nhất sẽ được đứng trước các câu trả lời kém liên quan hơn. Trong những năm gần đây, rất nhiều mô hình học sâu được đề xuất sử dụng vào nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong đó có bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp nói chung và trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng (CQA) nói riêng. Hơn nữa, các mô hình được đề xuất lại thực hiện trên các tập dữ liệu khác nhau. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi tiến hành tổng hợp và trình bày một số mô hình học sâu điển hình khi áp dụng vào bài toán tìm câu trả lời đúng trong hệ thống hỏi đáp và phân tích một số thách thức trên các tập dữ liệu cho bài toán trên hệ thố...

Era globalisasi saat ini memiliki beragam masalah yang semkin berkembang. Individu menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Berkembangnya berbagai macam masalah diikuti pula solusi atau cara penyelesaian permasalahan tersebut, salah satunya dengan Neuro-Linguistic Programming (NLP). NLP merupakan program latihan yang memanfaatkan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan melihat proses munculnya permasalahan tersebut. Hal ini sebagaimana fungsi konseling itu sendiri, yaitu memberikan perlakuan agar dapat berpikir rasional dan memiliki perasaan yang sesuai sehingga dapat merencanakan serta melaksanakan suatu tindakan yang produktif dan nomatif. Oleh karena itu, dengan proses NLP dalam konseling dapat memudahkan individu dalam berpikir rasional dan memiliki perasaan yang tepat.

setDefaultCloseOperation là gì?

Dòng code trên có tác dụng hiển thị cửa sổ lên vị trí giữa màn hình. setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); Dòng code trên thiết lập việc tắt chương trình khi click nào nút X trên thanh tiêu đề.

setLocationRelativeTo là gì?

setLocationRelativeTo(null) : đặt cho cửa sổ xuất hiện ở giữa màn hình. setResizable(false) : cài đặt ko cho phép kéo thả thay đổi kích thước cửa sổ. setDefaultCloseOperation(DO_NOTHING_ON_CLOSE) : lựa chọn ko làm gì khi bạn nhấn nút đóng cửa sổ (nút chéo đỏ).

Có bao nhiêu loại layout phổ biến trong Java?

Java cung cấp một số layout manager sẵn có như BorderLayout, GridLayout, FlowLayout, BoxLayout, và GroupLayout. Mỗi layout manager có một cách tiếp cận khác nhau để xác định vị trí và kích thước của các thành phần.

Java Swing dùng để làm gì?

Swing trong Java là một bộ công cụ Giao diện Người dùng Đồ họa (GUI) bao gồm các thành phần GUI. Swing cung cấp một bộ widget và gói phong phú để tạo ra các thành phần GUI tinh vi cho các ứng dụng Java. Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC), là một API để lập trình Java GUI cung cấp GUI.