trolololololol là gì - Nghĩa của từ trolololololol

trolololololol có nghĩa là

Thường được sử dụng để cả ám chỉ trolling và vui chơi trong tình huống một.

Ví dụ

Jessica: "Tám giờ cho đến khi Bulls !!!! Hãy cho thấy những người hâm mộ Miami này về phẩm giá, sự tôn trọng và tinh thần đồng đội là gì! Họ cần một bài học."
Dani: "Đội thể thao của tôi tốt hơn của bạn. Nhân phẩm, sự tôn trọng và tinh thần đồng đội xuất hiện trong Spades, Trolololololol"