commit death là gì - Nghĩa của từ commit death

commit death có nghĩa là

Khi bạn được bảo phải tự mình đi cam kết cái chết sau đó bạn sẽ chết ngay lập tức.

Thí dụ

Bob: Go cam kết Deathpacito *Dabs *
Jeffery: Hãy tự mình thực hiện cái chết.
Bob: *chết *
Jeffery *chết *

commit death có nghĩa là

Như cam kết chết, nhưng được sử dụng để bỏ qua ngay cả các bộ lọc roblox
Khi bạn cam kết xe tay ga mắt cá chân, bạn đã phạm tội chết ngay lập tức

Thí dụ

Bob: Go cam kết Deathpacito *Dabs *
Jeffery: Hãy tự mình thực hiện cái chết.