c!ranboo là gì - Nghĩa của từ c!ranboo

c!ranboo có nghĩa là

Số một tốt nhất ký tự trên máy chủ.

Thí dụ

Người 1: "Tôi ghét C! Ranboo!"
Người 2: "Bạn sẽ được rang tại cổ phần."

c!ranboo có nghĩa là

C! Ranboo là một giấc mơ Survival nhiều người chơi Nhân vật máy chủ

Thí dụ

Người 1: "Tôi ghét C! Ranboo!"

c!ranboo có nghĩa là

Người 2: "Bạn sẽ được rang tại cổ phần."

Thí dụ

Người 1: "Tôi ghét C! Ranboo!"
Người 2: "Bạn sẽ được rang tại cổ phần."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết c!ranboo là gì - Nghĩa của từ c!ranboo