Hướng dẫn sử dụng PIC C Compiler

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.org

Chương II: LẬP TRÌNH CHO PIC DÙNG C
COMPILER
I. GIỚI THIỆU PIC C COMPILER:
1. Giới Thiệu PIC C Compiler:
PIC C compiler là ngôn ngữ lập trình cấp cao cho PIC được viết trên nền C. chương trình
viết trên PIC C tuân thủ theo cấu trúc của ngôn ngữ lập trình C. Trình biên dịch của PIC C
compiler sẽ chuyển chương trình theo chuẩn của C thành dạng chương trình theo mã Hexa
(file.hex) để nạp vào bộ nhớ của PIC. Quá trình chuyển đổi được minh hoạ như hình 2.1.

File.c
(Chương
trình viết
cho PIC
dưới dạng
C)

Biên dịch

File.hex
(Chương
trình dưới
dạng mã
hex để nạp
cho PIC)

Thiết bị
lập trình

Hình 2.1 Quá trình lập trình, biên dịch và nạp cho PIC
PIC C compiler gồm có 3 phần riêng biệt là PCB, PCM và PCH. PCB dùng cho họ MCU
với bộ lệnh 12 bit, PCM dùng cho họ MCU với bộ lệnh 14 bit và PCH dùng cho họ MCU với bộ
lệnh 16 và 18 bit. Mỗi phần khác nhau trong PIC C compiler chỉ dùng được cho họ MCU tương
ứng mà không cho phép dùng chung (Ví dụ không thể dùng PCM hoặc PCH cho họ MCU 12 bit
được mà chỉ có thể dùng PCB cho MCU 12 bit).
2. Cài Đặt Và Sử Dụng PIC C Compiler:
a. Cài đặt PIC C compiler:
Để cài đặt PIC C compiler, bạn phải có đĩa CD chứa software PCW. Phần mềm này có thể
download trên mạng ở địa chỉ . Khi có đĩa CD software, việc cài đặt PIC C compiler được thực
hiện theo các bước sau:
- Từ Start menu -> chọn run -> chọn browse -> chọn thư mục PCW -> chọn setupPCW -> click
OK. Khi đó xuất hiện cửa sổ welcome.
- Trên cửa sổ Welcome, click chuột vào nút Next, sau khi click Next, cửa sổ Software License
Agreement sẽ xuất hiện, click nút nhấn Yes.
- Trong của sổ Readme information, click nút nhấn Next.

Trang 50

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
- Sau khi click Next trong cửa sổ Readme information, của sổ Choose Destination Location sẽ
xuất hiện. Thư mục mặc nhiên để cài đặt PIC C compiler là c:\Program files\PICC. Ta có thể thay
đổi thư mục cài đặt PCW bằng cách chọn nút Browse và chỉ đường dẫn tới thư mục hoặc ổ đĩa
cần cài đặt, nếu muốn để ở thư mục mặc nhiên, click nút nhấn Next để tiếp tục cài đặt.
- Trong cửa sổ Select Program Folder, click nút nhấn Next.
- Click nút nhấn Next tong cửa sổ Start Copying Files sau đó chờ cho quá trình setup thực hiện.
- Trong cửa sổ Select Files .crg, nhập vào tên file pcb.crg, pcm.crg hoặc pch.crg nếu muốn dùng
PIC C compiler cho MCU 12 bit, MCU 14 bit hay MCU 16, 18 bit sau đó click nút OK.
- Click nút Finish để hoàn tất việc cài đặt.
b. Sử dụng PIC C compiler:
Sau khi cài đặt xong PIC C compiler, trên Desktop của window sẽ xuất hiện biểu tượng
của PIC C compiler. Double Click vào biểu tượng của PIC C compiler để chạy chương trình khi
đó cửa sổ chương trình của PIC C compiler sẽ xuất hiện như sau:

Cửa sổ chọn loại MCU

Trong cửa sổ chương trình cửa PIC C compiler gồm có các thực đơn (Menu): File, Project,
Edit, Options, Compile, View, Tools và Help. Chi tiết về các thực đơn như sau:
- File (tệp): File là thực đơn quản lý tệp gồm các thực đơn như hình

+ New: Tạo file.c mới
+ Open: Mở một file.c đã có, được lưu trữ trong đĩa.
+ Save: Lưu file.c vào đĩa.
+ Save As: Lưu trữ file.c vào đĩa cứng với tên khác.
+ Save All: Lưu trữ tất cả các file được mở vào đĩa.
+ Close: Đóng file hiện hành.
+ Close All: Đóng tất cả các file.
+ Print: In file hiện hành.
Trang 51

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
- Project (Dự án): Là thực đơn quản lý dự án (một chương trình ứng dụng). Thực đơn Project
gồm các thực đơn như hình

+ New: Tạo một dự án mới. Dự án mới có thể được tạo một cách thủ công hoặc tạo tự động thông
qua PIC Wizard. Nếu chọn phương thức thủ công thì chỉ có file.pjt được tạo để giữ thông tin cơ
bản của dự án và một file.c mặc định trước hoặc một file.c rỗng được tạo để soạn thảo chương
trình. Nếu tạo dự án thông qua PIC Wizard, thì người sử dụng có thể xác định tham số của dự án
và khi hoàn tất thì các file.c, file.h và file.pjt được tạo. Mã nguồn chuẩn và các hằng số được sinh
ra dựa trên tham số của dự án. Việc chọn lựa các tham số cho dự án mới được thực hiện trên mẫu
được PIC C compiler đề nghị, trong mẫu gồm các chọn lựa như đặc tính của đường vào ra theo
chuẩn RS232, I2C, chọn lựa timer, chọn lựa ADC, sử dụng ngắt, các driver cần thiết và tên của tất
cả các chân của MCU. Sau khi hoàn tất việc chọn lựa các tham số cho dự án thì file.c và file.h sẽ
tạo ra với #defines, #include và một số lệnh ban đầu cần thiết cho dự án. Đây là cách nhanh nhất
để tạo một dựa án mới.
+ Open: Mở một file.pjt đã có trong đĩa.
+ Open All: Mở một file.pjt và tất cả các file dùng trong dự án.
+ Find text in project: Tìm kiếm một từ hay một ký tự trong dự án.
+ Include Dirs…: Cho phép xác định các thư mục được dùng để tìm kiếm các file include cho dự
án. Thông tin này được lưu vào file.pjt.
+ Close Project: Đóng tất cả các file trong dự án.
- Edit: Thực đơn Edit gồn các thành phần như hình.

Trang 52

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.org

Các thành phần trong thực đơn Edit có chức năng tương tự như trong các trình ứng dụng
trên môi trường window quen thuộc như word, excel …
- Option: Thực đơn Option gồm các thành phần như hình.

Trong thực đơn Option có 4 thành phần cần lưu ý là: File Formats, Global Defines,
Debugger/Programer và Include Dirs. Các thành phần khác thì tương tự như các trình ứng dụng
quen thuộc.
+ File Format: Cho phép chọn lựa kiểu định dạng của file xuất. Khi chọn Option->File Format,
cửa sổ File Format sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ File Format có các chọn lựa để chọn kiểu định
dạng cho file xuất ra sau khi biên dịch.
Cửa sổ File Format có dạng như sau:

Trang 53

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.org

Debug File: File gỡ rối chương trình chạt trên MPLAB. Chọn Standard.COD nếu muốn chạy gỡ
rối chương trình, chọn None nếu không cần chạy gỡ rối.
Error File: Xuất ra file lỗi khi chương trình có lỗi trong quá trình biên dịch. Chọn Standard cho
các MCU chuẩn hiện hành của Microchip, chọn Original cho các MCU thế hệ trước của
Microchip.
List Format:Chọn Simple cho định dạng cơ bản với mã C và ASM. Chọn Standard để định dạng
chuẩn MPASM với mã máy. Chọn Old cho định dạng MPASM thế hệ trước. Chọn Symbolic để
định dạng gồm mã C trong ASSEMBLY.
Object File: Chọn kiểu cho file.hex, Chọn 8 bit HEX cho file hex intel 8 bit và chọn 16 HEX cho
file hex intel 16 bit.
Sau khi đã chọn lựa kiểu định dạng file xuất ra sau khi biên dịch, click OK.
+ Global Defines: Cho phép đặt #define để sử dụng cho biên dịch chương trình. Điều này tương
tự như việc khai báo #define ở đầu chương trình.
+ Debug/Programer: Cho phép xác định thiết bị lập trình được sử dụng khi chọn lựa công cụ lập
trình cho chip.
+ Include Dirs: Tương tự như trong thực đơn Project.
- Compiler: Biên dịch dự án hiện hành.
- View: Thực đơn view gồm các thành phần như hình

+ C/ASM List: Mở file.lst ở chế độ chỉ đọc, file này phải được biên dịch trước từ file.c. Khi được
mở, file này sẽ trình bày theo dạng vừa có mã C vừa có mã Assembly.
Ví dụ File.lst
……………delay_ms(3);
Trang 54

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.org

0F2: MOVLW 05
0F3: MOVWF 08
0F4: DESCZ 08,F
0F5: GOTO 0F4
…………….while input(pin_0));
0F6: BSF 0B,3
+ Symbol Map: Mở file dạng mã ASM ở chế độ chỉ đọc. File này phải được biên dịch từ file.c.
File này cho biết địa chỉ của các thanh ghi sử dụng trong chương trình.
+ Binary file: Mở file nhị phân ở chế độ chỉ đọc, File này được hiển thị ở mã HEX và mã ASCII.
- Tool: Thực đơn Tool quản lý một số công cụ đặc biệt. Các thành phần trong thực đơn tool như
hình.

Trong thực đơn tool chỉ có một công cụ khá đặc biệt mà người sử dụng MCU cần lưu ý là
công cụ disassembler, công cụ này cho phép dịch ngược file.bin hoặc file.hex thành file theo kiểu
mã ASM.
- Help: thực đơn trợ giúp, trong thực đơn này chứa phần hướng dẫn sử dụng PIC C compiler
dưới dạng HYML.
c. Lập Trình Cho MCU Của Microchip Dùng PIC C Compiler:
Các bước để lập trình cho MCU PIC dùng PIC C compiler:
- Chạy PIC C Compiler bằng cách double click vào biểu tượng của phần mềm.
- Trên Menu Bar của phần mềm, chọn Project -> New -> PIC Wizard để tạo dự án mới hoặc
chọn Project –> Open để mở dự án trong đã lưu trong đĩa.
- Nếu là dự án mới thì sau khi chọn PIC Wizard, đặt tên cho dự án và click SAVE.
- Sau khi click SAVE, của sổ cho phép chọn thông số cho dự án theo mẫu hiện ra, chọn các
thông số cần thiết cho dự án và click OK.
- Sau khi click OK, cửa sổ soạn thảo chương trình theo mã C xuất hiện, viết mã theo giải thuật để
thực hiện dự án. Chọn File save all để lưu trữ các file trong dự án vào đĩa cứng.
- Sau khi viết mã xong, chọn Compiler -> compiler để biên dịch chương trình thành file.hex. Nếu
chương trình không có lỗi thì file.hex được tạo ra còn ngược lại thì sửa lỗi chươn gtrình rồi biên
dịch lại.
- Sau khi tạo được file.hex, dùng chương trình PIC downloader để nạp chương trình vào bộ nhớ
FLASH của MCU.
3. Viết Chương Trình (Mã Nguồn) Cho PIC Trên PIC C Compiler:
Chương trình được viết trên PIC C compiler gồm 4 phần tử chính, Trong mỗi phần tử sẽ
bao gồm nhiều chi tiết để tạo nên chương trình. Cấu trúc chương trình như sau:
- Phần ghi chú: Ở phần ghi chú, người lập trình sẽ ghi những chú thích cần thiết cho chương
trình. Phần chú thích được bắt đầu từ dấu // hoặc /* cho tới cuối hàng. Khi biên dịch, trình biên
Trang 55

g

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.or

dịch sẽ bỏ qua phần ghi chú. Phần ghi chú có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào trong chương trình
thậm chí có thể đặt ngay sau hàng mã lệnh để chú thích cho hàng lệnh.
Ví dụ:
// Đây là phần ghi chú của chương trình
/* những ghi chú này sẽ không ảnh hưởng gì tới chương trình khi biên dịch.
- Chỉ định các tiền xử lý: Phần này sẽ chỉ định các tiền xử lý được sử dụng khi biên dịch. Các
tiền xử lý được bắt đầu bằng dấu #.
Ví dụ: khai báo các tiền xử lý, chi tiết về từng tiền xử lý sẽ được trình bày chi tiết sau.
# include // Chỉ định tiền xử lý include
# device

- Định nghĩa các dữ liệu: Đây là phần khai báo hằng, khai báo biến và kiểu dữ liệu sử dụng
trong chương trình.
Ví dụ:
int a,b,c,d; // Khai báo biến a,b,c,d kiểu nguyên
- Định nghĩa các hàm: Định nghĩa các hàm (Function) được dùng để thực hiện giải thuật của
chương trình. Hàm có cấu trúc như sau:
Tên hàm (Các đối số của hàm)
{
Các phát biểu
}
Trong đó Tên hàm được đặt tuỳ ý của người viết chương trình. Các đối số của hàm là các
thông số dùng để trao đổi dữ liệu cũa hàm, đối số có thể là rỗng nếu hàm không trao đổi dữ liệu
hoặc có thể có nhiều đối số, các đối số phân cách nhau bằng dấu ‘,’
Ví dụ:
void lcd_putc(char c ) // Định nghĩa hàm
{
...
}
Dưới đây trình bày một chương trình mẫu để minh họa cấu trúc của chương trình.
// Phần khai báo chỉ định tiền xử lý
#if defined( PCB ) // Khai báo tiền
#include <16c56.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A3, rcv=PIN_A2) // Jumpers: 11 to 17, 12 to 18
#elif defined( PCM )
#include <16c74.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12
#elif defined( PCH )
#include <18c452.h>
#fuses HS,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12
#endif
#include


// Kết thúc phần khai báo tiền chỉ định tiền xử lý.
Trang 56

p://codientu.org

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

// Phần khai báo biến, hằng và kiểu dữ liệu
int a,b,c,d;
char *h;
struct data_record {
byte a [2];
byte b : 2; /*2 bits */
byte c : 3; /*3 bits*/
int d;}
// Kết thúc khai báo hằng, biến và kiểu dữ liệu
// Bắt đầu phần định nghĩa các hàm.
void display_data( long int data )
// Khai báo hàm hiển thị data
{
// Từ khóa bắt đầu chương trình
char volt_string[6];
// Khai báo biến
convert_to_volts( data, volt_string ); // Phát biểu
printf(volt_string);
// Phát biểu
printf(" (%4lX)",data);
// Phát biểu
}
// từ khoá kết thúc hàm
main()
// Định nghĩa hàm
{
// Từ khóa bắt đầu chương trình
long int value;
// Khai báo biến
adc_init();
// Phát biểu gọi hàm
printf("Sampling:\r\n");
// Phát biểu
do
// Phát biểu
{
// Từ khóa bắt đầu nhóm phát biểu
delay_ms(1000);
// Phát biểu
value = read_analog(0);
// Phát biểu gọi hàm
printf("\n\rCh0: ");
// Phát biểu
display_data( value );
// Phát biểu gọi hàm
value = read_analog(1);
// Phát biểu gọi hàm
printf(" Ch2: ");
// Phát biểu
display_data( value );
// Phát biểu gọi hàm
}
while (TRUE);
}
a. Các lệnh tiền xử lý:
Tiền xử lý gồm 55 lệnh chi tiết như sau:
#DEFINE ID STRING.
#ELSE.
#ENDIF.
#ERROR.
#IF expr.
#IFDEF id.
#INCLUDE "FILENAME" .
#INCLUDE

.
#LIST.
#NOLIST.
#PRAGMA cmd.
#UNDEF id.
#INLINE
Trang 57

htt

g

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.or

#INT_DEFAULT
#INT_GLOBAL
#INT_xxx
#SEPARATE
DATE
DEVICE
FILE
LINE
PCB
PCM
PCH
TIME
#DEVICE CHIP
#ID NUMBER
#ID "filename"
#ID CHECKSUM
#FUSES options
#SERIALIZE
#TYPE type=type
#USE DELAY CLOCK
#USE FAST_IO
#USE FIXED_IO
#USE I2C
#USE RS232
#USE STANDARD_IO
#ASM
#BIT id=const.const
#BIT id=id.const
#BYTE id=const
#BYTE id=id
#LOCATE id=const
#ENDASM
#RESERVE
#ROM
#ZERO_RAM
#BUILD
#FILL_ROM
#CASE
#OPT n
#PRIORITY
#ORG
#IGNORE_WARNINGS
- #ASM và #ENDASM: Đây là cặp lệnh đi kèm với nhau để cho phép chèn đoạn mã dạng
assembly vào chương trình.
Cú pháp của cặp lệnh này như sau:
#asm
mã assembly
# endasm
Ví dụ sau minh họa cách sử dụng cặp lệnh trên vào chương trình.
Trang 58

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
int find_parity (int data)
{
int count;
#asm
//Khai báo bắt đầu đoạn mã assembly
movlw 0x8
movwf count
movlw 0
loop: xorwf data,w
rrf data,f
decfsz count,f
goto loop
movwf _return_
#endasm
// khai báo kết thúc đoạn mã assembly
}
- #BIT:
+ Cú pháp:
#bit id = x.y
id là tên hợp lệ trong C, x là hằng số hoặc biến trong C, y là hằng số từ 0 -7
+ Mục đích:
Tạo một biến mới (1 bit) trong C và đặt nó vào trong bộ nhớ tại byte x, bit y. Lệnh này
thường được sử dụng để truy xuất trực tiếp từ C tới một bit trong thanh ghi chức năng đặc biệt.
Ví dụ: ví dụ dưới dây minh hoạ cách sửû dụng lệnh #bit.
#bit T0IF = 0xb.2
...
T0IF = 0; // Clear Timer 0 interrupt flag
int result;
#bit result_odd = result.0
...
if (result_odd)
- # BUILD:
+ Cú pháp:
#build(segment =address)
#build(segment = address,segment = address)
#build(segment =start:end)
#build(segment = start: end, segment = start: end)
Trong đó: segment là một đoạn bộ nhớ tiếp theo mà đã được ấn định vị trí (Bộ nhớ Reset, ngắt).
Address là địa chỉ của bộ nhớ ROM trong MCU, start và end được sử dụng để xác định địa chỉ
đấu và cuối của vùng nhớ được dùng.
+ Mục đích:
Đối với các MCU PIC18XXX dùng bộ nhớ ngoài hoặc các MCU PIC 18XXX không có
bộ nhớ ROM bên trong, lệnh này cho phép biên dịch trực tiếp để sử dụng bộ nhớ ROM.
Ví dụ: ví dụ dưới dây minh hoạ cách sử dụng lệnh #build.
#build(memory=0x20000:0x2FFFF)
//ấn định không gian nhớ.
#build(reset=0x200,interrupt=0x208) //ấn định vị trí đầu của các vector ngắt và reset
#build(reset=0x200:0x207, interrupt=0x208:0x2ff) //ấn định giới hạn không gian của các
// vector ngắt và reset
- #BYTE:
+ Cú pháp:
#byte id = x

Trang 59

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
Trong đó: id là tên hợp lệ trong C, x là một biến trong C hoặc là hằng số.
+ Mục đích: Nếu id đã được xác định như một biến hợp lệ trong C thì lệnh này sẽ đặt biến C vào
trong bộ nhớ tại địa chỉ x, biến C này không được thay đổi khác với định nghĩa ban đầu. Nếu id là
biến chứ biết thì một biến C mới sẽ được tạo và đặt vào bộ nhớ tạo địa chỉ x.
Ví dụ: ví dụ dưới dây minh hoạ cách sử dụng lệnh #byte.
#byte status = 3
#byte b_port = 6
struct {
short int r_w;
short int c_d;
int unused : 2;
int data : 4; } a_port;
#byte a_port = 5
...
a_port.c_d = 1;
- #DEFINE:
+ Cú pháp:
#define id text hoặc #define id(x,y...) text
Trong đó: id là một định nghĩa tiền xử lý. text là đoạn văn bản bất kỳ. x,y là một định nghĩa tiền
xử lý nội đặt cách nhau bởi dấu phẩy
+ Mục đích:
Định nghĩa một hằng hay một tham số thường sử dụng trong chương trình
Ví dụ: ví dụ dưới dây minh hoạ cách sủ dụng #define.
#define BITS 8
a=a+BITS;
//tương tự như a=a+8;
#define hi(x) (x<<4)
a=hi(a);
//tương tự như a=(a<<4);

- # DEVICE:
+ Cú pháp:
#device chip options
Trong đó: chip là tên bộ vi xử lý ( ví dụ như: 16f877), Options là các toán tử tiêu chuẩn được quy
định trong mỗi chip. Các option bao gồm:
• *=5: Sử dụng con trỏ 5 bit (Cho tất cả các MCU)
• *=8: Sử dụng con trỏ 8 bit (Cho MCU 14 và 16 bit)
• *=16: Sử dụng con trỏ 16 bit (Cho MCU 14 bit)
• ADC=xd9: x là số bit trả về sau khi gọi hàm read_adc()
• ICD=TRUE: Tạo ra mã tương ứng Microchips ICD debugging hardware.
+ Mục đích:
Định nghĩa chip sử dụng. Tất cả các chương trình đều phải sử dụng khai báo này nhằm
định nghĩa chân trên chip và một số định nghĩa khác của chip.
Ví dụ: ví dụ dưới dây minh hoạ cách sử dụng #device.
#device PIC16C74
#device PIC16C67 *=16
#device *=16 ICD=TRUE
#device PIC16F877 *=16 ADC=10
- DEVICE :
+ Cú pháp:
Trang 60

http://codientu.org

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

device
+ Mục đích:
Định nghĩa này được dùng để nhận dạng số cơ bản của MCU đang dùng (từ # divice).
Thông thường thì số cơ bản là số nằm ngay sau phần chữ trong mã số của MCU. Ví dụ như MCU
đang dùng là loại PIC16C71 thì số cơ bản là 71.
Ví dụ: ví dụ dưới dây minh hoạ cách sử dụng device .
#if device ==71
SETUP_ADC_PORTS( ALL_DIGITAL );
#endif
- #FUSE:
+ Cú pháp:
#fuse option
Trong đó option thay đổi tuỳ thuộc vào thiết bị. Danh sách các option hợp lệ được đặt tại
đầu của file.h trong phần chú thích của mỗi thiết bị. Các option được diễn giải chi tiết trong thực
đơn View-> Fuse valid trong PIC C compiler. Cửa sổ FUSE Review như sau:

Tên MCU

+ Mục đích:
Định nghĩa này được dùng để chỉ ra fuses nào được đặt vào MCU khi lập trình cho nó. Chỉ dẫn
này không ảnh hưởng gì đến quá trình biên dịch như nó được xuất ra file output.
Ví dụ:
#fuses HS,NOWDT
- #ID:
+ Cú pháp:
#ID number 16
#ID number, number, number, number
#ID "filename"
#ID CHECKSUM
Trong đó Number16, 4 lần lượt là các số 16 bit và 4 bit, filename là tên file có thực trong
bộ nhớ máy tính, checksum à một loại từ khóa.
+ Mục đích:
Trang 61

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
Định nghĩa này được dùng để chỉ ra từ id nào được lập trình vào MCU. Chỉ dẫn này không
ảnh hưởng gì đến quá trình biên dịch như nó được xuất ra file output.
Ví dụ:
#id 0x1234
#id "serial.num"
#id CHECKSUM
- #IF, #ELSE, #ELIF, #ENDIF:
+ Cú pháp:
#if biểu thức
phát biểu
#elif biểu thức
phát biểu
#else
phát biểu
#endif
+ Mục đích:
Kiểm tra điều kiện của biểu thức, nếu điều kiện là đúng thì thực hiện phát biểu ở hàng ngay sau
đó còn ngược lại nếu biểu thức là sai thì thực hiện phát biểu ngay sau #else.
Ví dụ:
#if MAX_VALUE > 255
value;
#else
int value;
#endif
- #INCLUDE:
+ Cú pháp:
#include

hoặc #include "filename"
Trong đó filename là tên file hợp lệ trong PC.
+ Mục đích:
Bộ tiền xử lý sẽ sử dụng thông tin cần thiết được chỉ ra trong filename trong quá trình biên
dịch để thực thi lệnh trong chương trình chính. Tên file nếu đặt trong dấu “ ” sẽ được tìm kiếm
trước tiên, nếu đặt trong dấu <> sẽ được tìm sau cùng. Nếu đường dẫn không chỉ rõ, trình biên
dịch sẽ thực hiện tìm kiếm trong thư mục chứa project đang thực hiện. Khai báo #include <>
được sử dụng hầu hết trong các chương trình để khai báo thiết bị (IC) đang sử dụng cũng như cần
kế thừa kết quả một chương trình đã có trước đó.
Ví dụ:
#include <16C54.H>
#include
- #INLINE:
+ Cú pháp:
#inline
+ Mục đích:
Thông báo cho trình biên dịch thực thi tức thời hàm sau khai báo #inline. Tức là sẽ copy
nguyên bản code đặt vào bất cứ nơi nào mà hàm được gọi. Điều này sẽ tăng tốc độ xử lý và
khoảng trống trong vùng nhớ stack. Nếu không có chỉ thị này, trình biên dịch sẽ lựa chọn thời
điểm tốt nhất để thực thi procedures INLINE.
Ví dụ:
#inline
swapbyte(int &a, int &b)

Trang 62

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

g

http://codientu.or

{
int t;
t=a;
a=b;
b=t;
}
- #INT_xxxx:
+ Cú pháp:
#INT_AD
Hoàn tất chuyển đổi ADC
#INT_ADOF
Hết thời gian chuyển đổi ADC
#INT_BUSCOL
Đụng Bus
#INT_BUTTON
Nút nhấn
#INT_CCP1
CCP1
#INT_CCP2
CCP2
#INT_COMP
Phát hiện so sánh
#INT_EEPROM
Ghi EEPROM hoàn tất
#INT_EXT
Ngắt ngoài
#INT_EXT1
Ngắt ngoài 1
#INT_EXT2
Ngắt ngoài 2
#INT_I2C I2C
Ngắt(chỉ trong 14000)
#INT_LCD
LCD tích cực
#INT_LOWVOLT
Phát hiện điện áp thấp
#INT_PSP
Nhận dữ liệu từ cổng song song
#INT_RB Port B
Thay đổi của bit B4-B7
#INT_RC Port C
Thay đổi của bit C4-C7
#INT_RDA RS232
Đang nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp
#INT_RTCC
Tràn timer 0
#INT_SSP
SPI hoặc I2C đang làm việc
#INT_TBE RS232
Bộ đệm truyền rỗng
#INT_TIMER0
Timer 0 tràn
#INT_TIMER1
Timer 1 tràn
#INT_TIMER2
Timer 2 tràn
#INT_TIMER3
Timer 3 tràn
+ Mục đích:
INT_xxxx được dùng để chỉ dẫn cho biết hàm đi kém là một hàm phục vụ ngắt. Ha2m phục vụ
ngắt có thể là một hàm không có tham số. Không phải các chỉ dẫn trên dùng được cho tất cả các
MCU mà có thể có một số MCU chỉ sử dụng một số chỉ dẫn mà thôi. Chi tiết về các chỉ dẫn trong
các MCU có thể xem trong thực đơn view -> Valid ints. Cửa sổ interrupt review như sau:

Trang 63

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.org

Trình biên dịch sẽ sinh ra mã để lưu trữ trạng thái của MCU vào stack và nhảy tới hàm phục vụ
ngắt khi phát hiện thấy ngắt tương ứng. Sau khi thực hiện xong chương trình phục vụ ngắt, các
trạng thái ban đầu của CPU được lưu trữ trong stack sẽ được lấy lại và đồng thời xoá bỏ cờ ngắt.
Chương trình ứng dụng phải gọi hàm ENABLE_INTERRUPTS(INT_xxxx) cho phép các ngắt
làm việc.
Ví dụ:
#int_ad
adc_handler()
{
adc_active=FALSE;
}
#int_rtcc noclear
isr()
{
...
}
- INT_DEFAULT:
+ Cú pháp:
#int_default
+ Mục đích:
Hàm theo sau chỉ thị này sẽ được gọi nếu có xung kích ngắt và sẽ không có cờ ngắt nào được set.
Nếu có cờ ngắt nhưng không có một trigger nào cả thì hàm #INT_DEFAULT sẽ được khởi gọi
Ví dụ:
#int_default
default_isr()
{
printf("Unexplained interrupt\r\n");
}
- #INT_GLOBAL:
+ Cú pháp:
Trang 64

g

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.or

#int_global
+ Mục đích:
Hàm sau chỉ thị này sẽ được gọi khi có tín hiệu ngắt được gởi đi. Thông thường, không nên sử
dụng. Nếu sử dụng, trình biên dịch không tạo code khởi động cũng như code xoá và save trên
thanh ghi
Ví dụ:
#int_global
isr()
{
#asm
bsf isr_flag
retfie
#endasm
}
- #LOCATE:
+ Cú pháp :
#locate id=x
Trong đó: id là tên biến trong C, x là địa chỉ vùng nhớ.
+ Mục đích:
Hoạt động của #LOCATE tương tự như #BYTE tuy nhiên #LOACTE sẽ không cho xử dụng
vùng nhớ này vao các mục đích khác.
Ví dụ:
float x;
#locate x=0x50 // Biến x là biến kiểu thực và được đặt tại địa chỉ 50 – 53 và C sẽ không
//dùng vùng nhớ này cho các biến khác.
- #ORG:
+ Cú pháp:
#org start, end
Hoặc
#org segment
Hoặc
#org start, end {}
Hoặc
#org start, end auto=0
#org start,end DEFAULT
Hoặc
#org DEFAULT
Trong đó: Start là địa chỉ đầu của vùng nhớ được chỉ định, end là địa chỉ cuối cùng của vùng nhớ
được chỉ định, segment là địa chỉ đầu của vùng nhớ ROM ngay sau #ORG trước
+ Mục đích:
Tiền xử lý này sẽ đặt hàm theo sau nó vào vùng nhớ ROM xác định
Ví dụ:
#ORG 0x1E00, 0x1FFF
MyFunc() // Hàm MyFunc() sẽ được đặt trong ROM tại vùng nhớ 0x1E00 - 0x1FFF
{
….
}
#ORG 0x1E00
Anotherfunc()
Trang 65

g

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.or

{

}
#ORG 0x800, 0x820 {}
#ORG 0x1C00, 0x1C0F
CHAR CONST ID[10}= {"123456789"};
#ORG 0x1F00, 0x1FF0
Void loader()
{

}
- PCB :
+ Cú pháp:
pcb
+ Mục đích:
Tiền xử lý này được định nghĩa để xác định trình biện dịch pcb
Ví dụ:
#ifdef pcb
#device PIC16c54
#endif
- PCM :
+ Cú pháp:
pcm
+ Mục đích:
Tiền xử lý này được định nghĩa để xác định trình biện dịch pcm
Ví dụ:
#ifdef pcm
#device PIC16F877
#endif
- PCH :
+ Cú pháp:
pch
+ Mục đích:
Tiền xử lý này được định nghĩa để xác định trình biện dịch pch
Ví dụ:
#ifdef pch
#device PIC18c452
#endif
- #USE DELAY:
+ Cú pháp:
#use delay (clock=speed)
hoặc
#use delay(clock=speed, restart_wdt)
Trong đó speed là tốc độ xung nhịp của thạch anh, là hằng số nằm trong khoảng từ 0 –
100000000 (Từ 0 – 100 MHz)
+ Mục đích:
Đây là hàm thư viện của PIC C Compiler chứa các hàm delay_ms(), delay_us(). Khai báo tiền xử
lý này sẽ cho phép sử dụng các hàm trên trong chương trình.
Ví dụ:
Trang 66

g

Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

http://codientu.or

#use delay (clock=20000000)
#use delay (clock=32000, RESTART_WDT)
- # USE FAST_I/O:
+ Cú pháp:
#use fast_io (port)
trong đó port là các ký tự A – G.
+ Mục đích:
Đây là chỉ định tiền xử lý để định dạng vào ra cho các cổng xuất nhập dữ liệu. Khi dùng chỉ định
tiền xử lý này người lập trình phải chắc chắn thanh ghi đã được set đúng thông qua lệnh
set_tris_X().
Ví dụ:
#use fast_io(A)
- # USE FIXED_I/O:
+ Cú pháp:
#use fixed_io (port_outputs=pin, pin?)
trong đó port là các ký tự A – G, pin là chân tương ứng trong port
+ Mục đích:
Đây là chỉ định tiền xử lý để định dạng vào ra cho các bit trong cổng xuất nhập dữ liệu.
Ví dụ:
#use fixed_io(a_outputs=PIN_A2, PIN_A3) // Chân A2 và A3 của port A là chân xuất

#use fixed_io(a_inputs=PIN_A1, PIN_A5) // Chân A1 và A5 của port A là chân nhập
- #USE I2C:
+ Cú pháp:
#use i2c (options)
Trong đó options là các phần như sau và được phân cách bởi dấu ‘,’.
MASTER : Đặt chế độ chủ
SLAVE : Đặt chế độ tớ
SCL=pin : Xác định địa chỉ SCL
SDA=pin : Xác định địa chỉ SDA
ADDRESS=nn :Xác định địa chỉ ở chế độ tớ
FAST : Sử dụng đặc tính nhanh của I2C
SLOW : Sử dụng đặc tính chậm của I2C
RESTART_WDT Khởi động lại WDT trong khi chờ đọc I2C
FORCE_HW Sử dụng các hàm phần cứng của I2C.
NOFLOAT_HIGH : Không cho phép thả nổi tín hiệu
SMBUS : Dùng bus tương tự như bus I2C.
+ Mục đích:
Đây là thư viện chứa các hàm sử dụng trong chế độ I2C như: I2C_START, I2C_STOP,
I2C_READ, I2C_WRITE and I2C_POLL. Khai báo tiền xử lý này để dùng các hàm thư viện của
nó.
Ví dụ:
#use I2C(master, sda=PIN_B0, scl=PIN_B1)
#use I2C(slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3, address=0xa0,FORCE_HW)
- #USE RS232:
+ Cú pháp:
#use rs232 (options)
Trong đó options là các phần như sau và được phân cách bởi dấu ‘,’.
STREAM=id : Nhận dạng nhóm cổng RS232
Trang 67

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
BAUD=x : Đặt tốc độ Baud
XMIT=pin: Đặt chân truyền
RCV=pin : Đặt chân nhận
FORCE_SW :sinh mã truyền nối tiếp khi chân UART được xác định.
BRGH1OK :Cho phép huỷ tốc độ baud khi có vấn đề về tốc độ baud trong chip
DEBUGGER :Xác định đường truyền/ nhận dữ liệu thông qua bộ CCS IDC . Mạc nhiên là chân
B3, dùng XMIT= và RCV = để thay đổi chân, cả 2 đường tuyền / nhận có thể sử dụng trên 1
chân.
RESTART_WDT : Khởi động lại Watch Dog timer.
INVERT : Đổi cực tính của chân nối tiếp
PARITY=X : Sốbit chẵn lẻ, X là N, E, O
BITS =X : Số bit data, x có giá trị từ 5 - 9
FLOAT_HIGH : Cổng RS232 sẽ ở mức cao khi không có dữ liệu.
RS232_ERRORS: Bit bào lỗi RS232
LONG_DATA : Dữ liệu nhận về từ RS232 sẽ ở dạng int16
DISABLE_INTS: Xoá ngắt RS232
+ Mục đích:
Định cấu hình RS232.
Ví dụ:
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3) // Cổng RS232 với tốc độ buad là 9600,
Chân A2 là chân truyền, chân A3 là chân nhận.
- # USE STANDARD_IO:
+ Cú pháp:
#USE STANDARD_IO (port)
Trong đó port là A - G
+ Mục đích:
Dùng để định cấu hình vào ra cho các cổng giao tiếp dữ liệu
- # ZERO_RAM:
+ Cú pháp:
#zero_ram
+ Mục đích:
Reset tất cả các thanh ghi trước khi thực hiện chương trình.
Ví dụ:
#zero_ram
void main()
{

}
b. Định nghĩa các kiểu dữ liệu:
Kiểu dữ liệu được dùng để khai báo biến, hằng. Các biến được khai báo như sau:
Kiểu dữ liệu biến1, biến2, …;
Ví dụ: int a,b,c;
- Các kiểu dữ liệu đơn giản:
Các kiểu dữ liệu đơn giản dùng trong PIC C compiler tương tự như trong C chuẩn, gồm
các kiểu như trong bảng sau:
Kiểu dữ liệu
Mô tả
int1
Định nghĩa một dữ liệu 1 bit (kiểu nguyên)
int8
Định nghĩa một dữ liệu 8 bit (kiểu nguyên)
int16
Định nghĩa một dữ liệu 16 bit (kiểu nguyên)
Trang 68

http://codientu.org
Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
int32
Định nghĩa một dữ liệu 32 bit (kiểu nguyên)
char
Định nghĩa một dữ liệu kiểu ký tự 8 bit
float
Định nghĩa một dữ liệu 32 bit dạng dấu chấm động (kiểu thực)
short
Mặc nhiên là int1
int
Mặc nhiên là int8
long
Mặc nhiên là int16
void
Chỉ một kiểu dữ liệu không xác định
static
Định nghĩa biến tĩnh toàn cục và có giá trị ban đầu bằng 0. Khi khai báo
biến này thì bộ nhơ sẽ dành một vùng nhớ tuỳ theo kiểu biến đễ lưu trữ
và vùng nhớ này được giữ cho dù biến đó không được sử dụng.
auto
Định nghĩa một biến kiểu động, biến này chỉ tồn tại khi hàm sử dụng nó
hoạt động, vùng nhớ chứa biến này sẽ được trả lại khi hàm thực hiện
xong.
double
Dự trữ một word nhớ nhưng không hỗ trợ kiểu dữ liệu
extern
Kiểu dữ liệu mỡ rộng
register
Kiểu thanh ghi
- Dữ liệu kiểu liệt kê:
Dữ liệu kiểu liệt kê là loại dữ liệu mở rộng để dinh nghĩa thêm kiểu dữ liệu. Khai báo kiểu liệt kê
được thực hiện như sau:
enum tên biến {liệt kê các giá trị}
Ví dụ:
enum boolean {true,false};
boolean j; // biến j là biến kiểu boolean sẽ có các giá trị là true hay false.
- Dữ liệu kiểu cấu trúc:
Dữ liệu kiểu cấu trúc là một dạng dữ liệu phức tạp được định nghĩa để mở rộng thêm các kiểu dữ
liệu sử dụng trong chương trình. Định nghĩa kiểu cấu trúc như sau:
Struct tên kiểu {kiểu dữ liệu tên biến : miền giá trị}
Ví dụ:
struct port_b_layout {int data : 4; int rw : 1; int cd : 1; int enable : 1; int reset : 1; };
struct port_b_layout port_b;
#byte port_b = 6
struct port_b_layout const INIT_1 = {0, 1,1,1,1};
struct port_b_layout const INIT_2 = {3, 1,1,1,0};
struct port_b_layout const INIT_3 = {0, 0,0,0,0};
struct port_b_layout const FOR_SEND = {0,0,0,0,0}; // All outputs
struct port_b_layout const FOR_READ = {15,0,0,0,0}; // Data is an input

main() {
int x;
set_tris_b((int)FOR_SEND);
port_b = INIT_1;
delay_us(25);
port_b = INIT_2;
port_b = INIT_3;
set_tris_b((int)FOR_READ);
port_b.rw=0;
port_b.cd=1;
port_b.enable=0;
Trang 69