Cho biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 đến 2010

Đáp án B.

Giải thích: Dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ tròn => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì trong năm 1995 và 2004 là biểu đồ tròn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là:

Ngành công nghiệp khai khoáng của Hoa Kì đứng đầu thế giới về khai thác:

Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng

Cơ cấu nông nghiệp Hoa Kì đang chuyển dịch theo hướng:

Nhận xét đúng về các nguồn năng lượng của công nghiệp điện lực Hoa Kì là

Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay:

Đặc điểm nào sau đây không phải là của nền nông nghiệp Hoa Kì hiện nay:

Vùng “Vành đai mặt trời” của Hoa Kỳ hiện nay là:

Sự thay đổi trong phân bố sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ được thể hiện:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ THỜI KÌ 1995 2004 (Đơn vị: %)


a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ thời kì 1995 – 2004.

b) Nhận xét về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ.


Cho biểu đồ sau:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kì từ 1995 – 2010

Nhận xét nào sau đây “không đúng” về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì:


A.

B.

C.

 Giá trị xuất khẩu của Hoa Kì luôn thấp hơn giá trị nhập khẩu

D.

 Giá trị xuất khẩu của Hoa Kì tăng giảm không ổn định

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ biểu đồ


b) Tính tỉ trọng (%):

            Công thức: Tỉ trọng thành phần = (Giá trị thành phần / Tổng giá trị) x 100 (%)

            - Biết giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu => cần tính tổng giá trị xuất nhập khẩu

            - Áp dụng công thức tính được:  Tỉ trọng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kì

(Đơn vị: %)


c) Nhận xét:

* Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu:

- Giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu (năm 2016: xuất khẩu 2250 tỉ USD, nhập khẩu 1450 tỉ USD)

- Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng lên nhưng còn biến động nhẹ:

+ Giá trị xuất khẩu tăng từ 584,7 tỉ USD (năm 1995) lên 1831,9 tỉ USD (năm 2010), sau đó giảm còn 1450 tỉ USD (năm 2016), cả giai đoạn tăng gấp 2,5 lần.

+ Giá trị nhập khẩu tăng từ 770,9 tỉ USD (năm 1995) lên 2329,7 tỉ USD (năm 2010), sau đó giảm còn 2250 tỉ USD (năm 2016), cả giai đoạn tăng gấp 2,9 lần.

* Tỉ trọng xuất khẩu, nhập khẩu cũng có sự thay đổi:

- Tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng giảm (từ 43,1 % năm 1995 xuống 39,1% năm 2016)

- Tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng tăng (từ 56,9% năm 1995 lên 60,8% năm 2016)

Giải chi tiết:

a) Vẽ biểu đồ


BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ THỜI KÌ 1995 – 2004

b) Nhận xét

Qua biểu đồ, rút ra nhận xét dưới đây:

- Sự chuyển dịch: Giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ có sự chuyển dịch qua các năm nhưng không ổn định.

+ Giai đoạn 1995 – 1998: Xuất khẩu giảm (14,3%), nhập khẩu tăng (14,3%).

+ Giai đoạn 1998 – 1999: Xuất khẩu tăng (11,1%), nhập khẩu giảm (11,1%).

+ Giai đoạn 1999 – 2004: Xuất khẩu giảm (5,1%), nhập khẩu tăng (5,1%).

Nhìn chung cả giai đoạn 1995 – 2004 thì xuất khẩu giảm (8,3%) và xuất khẩu tăng (8,3%).

- Cơ cấu: Nhìn chung cả giai đoạn giá trị xuất, nhập khẩu không ổn định nhưng xuất khẩu luôn nhỏ hơn nhập khẩu (65,2% so với 34,8% năm 2004) => Hoa Kỳ là nước nhập siêu.