Liên hệ cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Có thể nói chưa bao giờ vấn đề cán bộ và công tác cán bộ được Đảng và nhà nước ta quan tâm, chăm lo như hiện nay.


Ảnh minh họa

Đó là các nghị quyết về công tác cán bộ, qui định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; qui định kiểm soát về quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức, chạy quyền. Nhất là vào thời điểm các Đảng bộ đang tiến hành đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác cán bộ lại đặt ra trước mắt và trong lâu dài. 

 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đức, có tài. “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tầm quan trọng và việc hệ trọng trong công tác cán bộ là vậy!

 Theo Người, cán bộ trước hết phải mang trong mình những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới. Đó là trung với nước, hiếu với dân.Thực ra trung, hiếu là những khái niệm đã có trong đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông đã được Người sử dụng và đưa vào đó nội dung mới. Với cán bộ, đảng viên là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, là “trung với nước, hiếu với dân” hơn nữa là “tận trung, tận hiếu” thì mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo,vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đó là con người với phẩm chất đạo đức cao đẹp biết yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”; là con người có tinh thần quốc tế trong sáng. Người từng nói: “Cán bộ đảng, cán bộ chính quyền, không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng phục vụ nhân dân, phải cần kiệm liêm chính”.


Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

 “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vai trò của cán bộ vô cùng to lớn và ngày càng nặng nề. Bởi vì làm cách mạng đem lại độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân là cả những công việc khổng lồ, của cả toàn dân tộc, trong đó cán bộ, đảng viên là hạt nhân lãnh đạo, người xông pha đi đầu. Để hoàn thành được trọng trách của mình, người cán bộ phải tự rèn luyện, tu dưỡng mọi mặt, thống nhất giữa đức và tài. Có cán bộ tốt, mọi việc mới thành công. Có cán bộ tốt, việc bố trí cán bộ cũng phải hợp lý thì mọi việc mới mang lại hiệu quả.

  Đảng ta có hàng triệu người, có hàng vạn cán bộ, nhưng làm thế nào để hiểu biết năng lực, sở trường của từng cán bộ một cách khách quan đó là vấn đề trọng yếu. Người căn dặn “Đã không tự biết mình thì khó mà biết người. Vì vậy muốn biết đúng sự phải trái của người ta, thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình.Nếu không biết sự phải trái của mình, thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu”.

 Thực tế ở đời ai cũng có tốt và xấu, biết tốt phát huy, biết xấu để sửa. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng. Có thể chỉ ra những khuyết điểm như: Bệnh tự cao tự đại, ưa người ta nịnh mình; Do lòng yêu ghét của mình mà đối với người thiếu khách quan…Những căn bệnh này luôn mang tính thời sự nóng hổi khi chúng ta đang xem xét, giới thiệu cán bộ vào các chức danh lãnh đạo các cấp.

 Theo Người lựa chọn cán bộ là phát hiện những người trung thành, hăng hái, thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng và hiểu quần chúng, phụ trách giải quyết được các vấn đề trong khó khăn, chịu trách nhiệm và có sáng kiến trong công việc được giao.

 Biết cán bộ, nhưng phải khéo dùng cán bộ, để cán bộ yên tâm phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi người lãnh đạo phải có tâm trong sáng và phương pháp đúng. Đây là những nội dung lớn có dịp chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi.

 Tháng 5 mùa hoa sen nở, ngước nhìn lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta lại nhớ lời căn dặn của Người vào ngày 6/7/1966 khi nói chuyện với Đoàn cán bộ Hà Tĩnh đi thăm tỉnh Thái Bình về tại Phủ Chủ tịch “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên…” Đó là lời dặn dò, mong ước, kỳ vọng gửi gắm vào Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có trách nhiệm lớn lao của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu không ngừng. Mọi việc thành công hay thất bại, phong trào thăng hay trầm đều bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Nhà báo Phan Trung Thành

* Chữ in nghiêng là trích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TG)-Thấu hiểu sâu sắc lời Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[1], “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”“huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[2], trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ,xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

1. CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN

Để chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm 1924-1927, tại Quảng Châu, Trung Quốc Nguyến Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã mở lớp huấn luyện chính trị, trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán cho phong trào cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, điều mà Người quan tâm trước hết ở người cán bộ cách mạng là “”. Theo Người, “tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại. Chịu khó. Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghiã cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật…”[3] là hệ tiêu chuẩn thuộc về tư cách đạo đức mà người cán bộ cách mạng nhất định phải có. Những phẩm chất này là những đòi hỏi nghiêm khắc đối với người cán bộ, giúp người cán bộ có sức hấp dẫn, quy tụ, lôi cuốn được quần chúng nhằm thực hiện mục tiêu của công cuộc giải phóng.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, Người càng dành sự quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ. Không phụ lòng Người, lớp cán bộ cốt cán đầu tiên đã ngày một trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng ở thành thị và nông thôn, ở vùng đồng bằng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số,v.v.. Lăn lộn trong phong trào quần chúng, được bồi dưỡng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, rèn luyện đạo đức cách mạng theo chuẩn mực , tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, trong phương pháp vận động và tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ do Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện thực sự trở thành những người tiên phong trong phong trào vận động quần chúng, đã lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành chính quyền, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mùa thu năm 1945.


Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Quán triệt nguyên tắc huấn luyện cán bộ phải coi trọng cả lý luận, chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, v.v.. trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ta đã: 1) Xây dựng, bồi bưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đã thu hút nhân tài, kêu gọi hiền tài tham gia sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đào tạo đội ngũ cán bộ bám dân, bám địch, tổ chức chiến đấu chống địch tại chỗ; gửi con em của miền Nam ruột thịt ragửi những hạt giống đỏ đi đào tạo tại các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chuẩn bị lực lượng kế cận. 2) Mở các trường đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, văn hóa… để đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ.

Trong công tác cán bộ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vì “cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức, thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[4]. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, v.v..để được dân tin, dân phục, dân yêu; đồng thời chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân với những căn bệnh thường mắc như: cậy quyền và cậy thế, kiêu ngạo và xa hoa, quan liêu và coi thường quần chúng, tự kiêu và không muốn học tập, không thực hiện tốt tự phê bình và phê bình… luôn là nguy cơ hiện hữu, dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của những cán bộ, đảng viên “thoái bộ”.

Con đường đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế đang rất cần một đội ngũ cán bộ không chỉ nhiều về số lượng mà còn phải mạnh về chất lượng. Hơn lúc nào hết, năng lực lãnh đạo (chỉ đạo; tổ chức thực hiện); nhân cách (phẩm chất đạo đức; năng lực, trí tuệ; phong cách; bản lĩnh chính trị) đã trở thành thước đo đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng. Do đó, muốn đủ đức và tài, vừa hồng vừa chuyên, làm mực thước cho dân, gương mẫu đi đầu, hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ phải thường xuyên nỗ lực học tập và rèn luyện về mọi mặt, vì “cách mạng là một nghề, làm nghề gì cũng phải học”. Song, với mỗi cán bộ, học lý luận và học trong sách vở thì chưa đủ mà cần phải học kinh nghiệm của nhân dân, phải học những bài học kinh nghiệm của Đảng được tổng kết qua mỗi kỳ Đại hội để vừa học vừa hành, đem lý luận áp dụng vào thực tiễn, bổ sung những kết luận mới được rút ra từ thực tiễn sinh động của cách mạng để luôn xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

2. ĐỂ CÓ CÁN BỘ TỐT VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TỐT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ cũng là vấn đề trọng yếu, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Với vị trí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, theo Hồ Chí Minh cán bộ là những người đem đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ đến với nhân dân; đồng thời cũng là người chỉ đạo, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người nói, “khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”[5]. Do đó, muốn đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống và tổ chức công việc đạt hiệu quả, cần phải có đội ngũ cán bộ tài đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân để thuyết phục nhân dân một cách có lý, có tình...


Đối với Hồ Chí Minh, huấn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học, quần chúng, tránh quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, bè phái, địa phương chủ nghĩa, tránh tư túng, tham lam, luôn nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, vì Đảng vì nhân dân mà gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, v.v.. là sự quan tâm chu đáo, nhất quán trong tư tưởng và hành động của Người ở mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử. Thời chiến cũng như thời bình, nơi chiến trường hay tại hậu phương, trong học tập, lao động sản xuất hay khi chiến đấu, Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm công tác cán bộ, dìu dắt đội ngũ cán bộ về mọi mặt, nhất là gương mẫu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,v.v.. trở thành những người công bộc tận tụy; và chính Người cũng là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng gần 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ được Đảng luôn chú trọng triển khai trong thực tế. Thực hiện công tác cán bộ, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng, Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (6/1997), Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (1/2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (5/2013), v.v.. đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập sâu rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ các cấp nói riêng vẫn còn một số hạn chế như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “” đã chỉ ra. Đó là, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược chưa được xây dựng một cách cơ bản; một bộ phận cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh chính trị, ngại rèn luyện. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc... Quy hoạch cán bộ vẫn còn thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp,các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn quy hoạch theo chức danh…Trong khi đó, việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, "cánh hẩu" xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”…

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “”, Quy định 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “”, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “”... cũng đã tạo được bước chuyển quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng. Song trên thực tế, vẫn còn nhiều cán bộ, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao... Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước,v.v..


Bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa những thời cơ, thuận lợi lớn đi đôi cùng những bất trắc khó lường. Trong đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược vừa hồng vừa chuyên nói riêng ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa lịch sử, lâu dài và sâu sắc. Coi cán bộ là “tiền vốn của Đoàn thể” và công tác cán bộ “là công việc gốc của Đảng”, trên cơ sở thấm nhuần những yêu cầu, chỉ dẫn của Hồ Chí Minh và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “” và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “”, cán bộ và công tác cán bộ phải được đặc biệt chú trọng theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”[6].

Để có đội ngũ cán bộ tốt và công tác cán bộ tốt, các cấp ủy Đảng, ban, ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trước hết là nhận thức của cấp ủy về công tác cán bộ và "vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”[7] của Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác cán bộ gắn với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác cán bộ. Phải đặt cán bộ, công tác cán bộ trong mối quan hệ toàn diện, phát triển và không định kiến nhằm: 1) Hiểu biết, đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn cán bộ, huấn luyện cán bộ, dùng cán bộ, phân phối cán bộ sát thực tiễn, giữ gìn cán bộ, kết hợp các loại cán bộ đúng, phù hợp yêu cầu. 2) Xây dựng và thực hiện tốt chính sách cán bộ theo tinh thần: “Hiểu biết cán bộ, Khéo dùng cán bộ, Cất nhắc cán bộ, Thương yêu cán bộ, Phê bình cán bộ”[8].

Trong đào tạo cán bộ, chú trọng đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng. Phải tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường, lớp theo các hình thức phù hợp; theo kế hoạch, theo định kỳ, theo lộ trình, sát với yêu cầu và điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ phải xem xét toàn diện cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản trị, trong công tác và cách sinh hoạt, trong rèn luyện nhân cách người cán bộ cách mạng, v.v.. để phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của cán bộ. Cùng với đó, để cán bộ phát huy được năng lực, sở trường của mình, : “1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài. 2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực. 3. Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”[9]. Đồng thời, phải sử dụng đan xen cán bộ trẻ và cán bộ già, cán bộ cũ và cán bộ mới trên tinh thần tôn trọng nhau, giúp nhau hạn chế khuyết điểm, phát huy ưu điểm để cùng tiến bộ. Sau khi đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, vẫn cần theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để họ hoàn thành nhiệm vụ, thiết thực tạo nguồn cán bộ kế cận.

Để có đội ngũ cán bộ tốt, công tác cán bộ phải được triển khai bài bản, có kế hoạch, có lộ trình nhằm đào tạo được một đội ngũ cán bộ các cấp toàn diện về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, phong cách công tác,v.v.. theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, chức danh quy định. Đó là những cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có trí tuệ và năng lực tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quần chúng; có phong cách quần chúng, gần dân, gắn bó mật thiệt với nhân dân; có tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,v.v.. để quy tụ, lãnh đạo nhân dân đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, tập trung “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”[10].

Bên cạnh đó, để công tác cán bộ đạt hiệu quả, người làm công tác cán bộ phải nhiệt huyết, chính trực và liêm khiết, công tâm và khách quan trên tinh thần: Muốn đánh giá đúng về một con người, thì phải đủ tư cách. Bởi, người làm công tác cán bộ nếu “đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta, thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu” và “mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng” [11]./.

TS. Văn Thị Thanh Mai

-------------------------------------------------------------------

[1] Hồ Chí Minh: , Nxb. Chính trị quốc gia- Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.5, tr. 309

[2] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr. 280

[3] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.2, tr. 280

[4] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.292

[5] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.636

[6] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.313

[7] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.313

[8] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.317

[9] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.318

[10] Đảng Cộng sản Việt Nam: “, ngày 19/5/2018

[11] Hồ Chí Minh: , Sđd, t.5, tr.317

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Liên hệ cán bộ là cái gốc của mọi công việc