Cho m gam Na vào 100g H2O được dd NaOH 10 m có giá trị là

Cho 3,9 gam Kali tác dụng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là

Cần thêm bao nhiêu gam Na2O vào 400 gam NaOH 10% để được dung dịch NaOH 25%

(1,5 điểm) Hoà tan hoàn toàn 2,3 gam Na vào 100 gam nước (dư), sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít H2 (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.

b.Tính giá trị của V.

c. Xác định nồng độ phần trăm (C%) của NaOH thu được sau phản ứng.


Covid được phát hiện vào năm nào? (Hóa học - Lớp 7)

6 trả lời

Caco3+h2co3 (Hóa học - Lớp 8)

2 trả lời

HCL+fe3O4 (Hóa học - Lớp 10)

1 trả lời

Viết phương trình hóa học (Hóa học - Lớp 8)

1 trả lời

Tính (Hóa học - Lớp 4)

5 trả lời

Đốt hoàn toàn 8,8g hợp chất hữu cơ A (Hóa học - Lớp 9)

1 trả lời

Giải thích: 

nNa = 23: 23 = 1 (mol)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

1                       →1       0,5

mdd sau = mNa + mH2O – mH2 = 23 + 100- 0,5.2 = 122g

Đáp án C

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

cho 4,6 gam Na vào 100 gam H2O , thu được m gam dung dịch và một chất khí thoát ra . giá trị của m là

A, 104.6 gam

B, 80 gam

C,104,4 gam

D,79,8 gam

Các câu hỏi tương tự

Cho 2,3 gam Na vào 100g dd NaOH 10%. Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol/lít của dd mới. Biết khối lượng riêng của dung dịch mới là 1,05 g/ml

PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2↑

Các câu hỏi tương tự

Hòa tan 36,5 gam HCl vào nước, thu được 500ml dung dịch có khối lượng riêng D = 1,1 g/ml. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Cân lấy 10,6 gam Na 2 CO 3  cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho  Na 2 CO 3  tan hết, ta được dung dịch  Na 2 CO 3 . Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.