Thế trận quốc phòng an ninh là gì năm 2024

TCCS - Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được coi là nền tảng, yếu tố quyết định tạo nên thế trận liên hoàn, toàn diện, rộng khắp, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Thế trận quốc phòng an ninh là gì năm 2024
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội trao bức trướng thêu dòng chữ: Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tặng Lực lượng vũ trang Thủ đô _ Ảnh: qdnd.vn

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Bởi vậy, việc thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010, của Chính phủ, nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5-9-2019, của Chính phủ, “Về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tham mưu ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, nâng cao trách nhiệm, tăng cường khối đoàn kết và hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và lực lượng công an. Qua đó, tạo cơ sở quan trọng để hai lực lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mình. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố tiềm lực, lực lượng, thế trận, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Công tác tham mưu, rà soát, xây dựng, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội chú trọng thực hiện có hiệu quả gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Có thể nói, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa hai lực lượng trong thực hiện chức năng tham mưu đã góp phần quan trọng tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội của Thủ đô trong tình hình mới.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô vững chắc, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 3-10-2011, của Ban Bí thư, “Về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân”, quy hoạch, đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thủ đô.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cơ quan quân sự các cấp chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu để thành phố ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiều kế hoạch, đề án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang(1). Phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của các hội đồng, ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh,... trong tham mưu, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tạo bước chuyển biến tích cực trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ Thủ đô.

Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và cơ quan quân sự, công an các quận, huyện, thị xã, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển các dự án, công trình lưỡng dụng. Đồng thời, chủ động phối hợp rà soát, thẩm định về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền, tham mưu có chất lượng trong việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố(2), đặc biệt là các dự án ở địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Qua đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, bảo đảm để thành phố luôn kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ động tham mưu và phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn xung kích trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy tốt chức năng là “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; xây dựng địa bàn an toàn; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia giải quyết các vụ, việc phức tạp ở địa phương,... Qua đó, thiết thực góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống

Lực lượng vũ trang địa phương (quân đội, công an và dân quân tự vệ) là nhân tố trực tiếp quyết định sức mạnh quân sự của khu vực phòng thủ. Bởi vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố và các địa phương chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, đủ sức làm nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích, nòng cốt trong các hoạt động của khu vực phòng thủ. Chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên cho quốc phòng. Chủ trì thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự,... Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới, kết hợp chặt chẽ với tạo nguồn dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở, là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng chỉ đạo tổ chức có chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp. Thông qua diễn tập góp phần hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là Công an nhân dân thành phố Hà Nội chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng tổ chức tại Thủ đô./.

-----

(1) Tiêu biểu là: Chương trình số 06-Tr/TU, ngày 12-1-2009 và Chương trình số 05-CTr/TU, ngày 26-4-2016, của Thành ủy Hà Nội, “Về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW” và về“Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”; Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND, ngày 6-12-2013, của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, về “Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, gần đây nhất là Chương trình số 09- CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy Hà Nội, “Về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”...

(2) Như tham mưu để thành phố phê duyệt “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”,…