Số nghiệm thực của phương trình fx=-1

03/09/2021 2,421

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nhóm học sinh gồm có 4 nam và 5 nữ, chọn ngẫu nhiên ra 2 bạn. Tính xác suất để 2 bạn được chọn có 1 nam và 1 nữ.

Xem đáp án » 03/09/2021 3,824

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Góc giữa hai mặt phẳng (A’AC) và (ABCD) bằng

Xem đáp án » 03/09/2021 2,570

Cho hàm số fx=ax4+bx3+cx2+dx+e,a≠0 có đồ thị của đạo hàm f’(x) như hình vẽ.

Biết rằng e>n. Số điểm cực trị của hàm số y=f'fx−2x bằng

Xem đáp án » 04/09/2021 1,971

Cho hàm số y = f(x) Hàm số y = f’(x)  có đồ thị như hình vẽ

Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m sao cho hàm số y=f(x-m) đồng biến trên khoảng  2020;+∞.Số phần tử của tập S là

Xem đáp án » 04/09/2021 1,503

Cho hàm số y=f(x)  liên tục trên đoạn [-3;2] và có bảng biến thiên như sau.

Cho hàm số y=f(x)  liên tục trên đoạn [-3;2] và có bảng biến thiên như sau.

Xem đáp án » 03/09/2021 1,393

Cho hình chóp S.ABC có SA⊥ABC và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC Khi đó BC vuông góc với đường thẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 03/09/2021 964

Cho hàm số y=f(x)  có đạo hàm f’(x) trên khoảng−∞;+∞ . Đồ thị của hàm số y=f’(x)  như hình vẽ. Hàm số y=f(x)  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Xem đáp án » 04/09/2021 949

Cho tập A=0;1;2;3;4;5;6,  có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A?

Xem đáp án » 03/09/2021 869

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ?

Xem đáp án » 03/09/2021 825

Cho hàm số fx=ax3+bx2+cx+da,b,c,d∈ℝ  có đồ thị như hình vẽ sau

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn [-2020;2020] của tham số  m để phương trình  2fx−m=0có đúng 2 nghiệm thực phân biệt?

Xem đáp án » 04/09/2021 740

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình  fx2−4x=m có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng 0;+∞ là

Xem đáp án » 04/09/2021 643

Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau

Xem đáp án » 03/09/2021 604

Cho đồ thị hàm y=f(x) như hình vẽ dưới đây.

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số là?

Xem đáp án » 03/09/2021 558

Tính thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 2, 3, 4.

Xem đáp án » 03/09/2021 476

Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=13x3−2x2+3x−13 trên đoạn [0;2] Tính tổng S=M+m

Xem đáp án » 04/09/2021 464

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình \(\left| f\left( x-1 \right) \right|=2\) là:


Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị trong hình bên. Phương trình \(f(x)=1\) có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt nhỏ hơn 2?


Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau :

Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(x) = 1

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Các câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R, đồ thị của hàm số y = f′(x) như hình vẽ bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(x) = f(0) trên đoạn [−3;6] là

A. 4

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(f(x))=0 bằng

A. 7

B. 3

C. 5

D. 9

Cho đồ thị hàm số y=f (x)  như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực m để phương trình f(x) +1= m có ba nghiệm phân biệt

A. 0 < m < 5

B. 1 < m < 5  

C. - 1 < m < 4  

D. 0 < m < 4  

Cho hàm số f x = a x 3 + b x 2 + c x + d a , b , c , d ∈ R  có đồ thị như hình vẽ bên.

Phương trình f(f(f(f(x))))=0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 12

B. 40

C. 41

D. 16

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( x )   +   m   -   2019   =   0  có ba nghiệm phân biệt.

A.m < 2016, m > 2020

B. 2016 < m < 2020

C.  m ≤ 2016 , m ≥ 2020

D. m = 2016, m = 2020

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(f(x))=f(x) bằng

A. 7

B. 3

C. 6

D. 9

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình f(f(x)-m)=0 có tất cả 9 nghiệm thực phân biệt.

 A. 1.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

A. 1 

B. 2

C. 3

D. 4

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình |f(x−2)+1| − m = 0 có 8 nghiệm phân biệt.

A. 0

B. 2.

C. 1.

D. 2.