phallacate là gì - Nghĩa của từ phallacate

phallacate có nghĩa là

Một từ đẹp, thông minh cho dương vật.

Thí dụ

Bạn có thấy anh chàng đó không?Anh ta trông giống như một phallace.

phallacate có nghĩa là

Để chèn tinh ranh phô mai

Thí dụ

Bạn có thấy anh chàng đó không?Anh ta trông giống như một phallace.

phallacate có nghĩa là

Để chèn tinh ranh phô mai

Thí dụ

Bạn có thấy anh chàng đó không?Anh ta trông giống như một phallace.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết phallacate là gì - Nghĩa của từ phallacate