Bài tập trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án năm 2024

Cùng tham khảo "Đề trắc nghiệm nguyên lý và thực hành bảo hiểm", các câu hỏi này sẽ giúp bạn ôn tập các kiến thức về các loại bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, phí bảo hiểm, nguyên tắc kinh doanh bảo hiểm,...

23 p TaiLieuvn 03/07/2012 1710 346

Từ khóa: Bài tập nguyên lý bảo hiểm, Trắc nghiệm bảo hiểm, Nguyên lý bảo hiểm, Thực hành bảo hiểm, Ôn tập bảo hiểm, Các loại bảo hiểm

 • Bài giảng môn BẢO HIỂM (Phần ÔN TẬP)

  Bài tập trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án năm 2024
  Câu 1: Rủi ro được bảo hiểm là: a. Rủi ro tài chính, rủi ro động, rủi ro riêng biệt b. Rủi ro tài chính, rủi ro động, rủi ro cơ bản c. Rủi ro tài chính, rủi ro tĩnh, rủi ro cơ bản d. Rủi ro tài chính, rủi ro tĩnh, rủi ro riêng biệt đồng thời phải có nguyên nhân ngẫu nhiên. 43 p TaiLieuvn 01/09/2011 917 347 Từ khóa: thị trường bảo hiểm, bảo hiểm rủi ro tài chính, bài giảng môn bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm, trắc nghiệm bảo hiểm, ôn tập bảo hiểm
  Bài tập trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án năm 2024

  Nội dung Text: Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh
 • Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng. Chú ý: Mỗi câu chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất. Phần 1: Khái quát chung về bảo hiểm 1. Bảo hiểm là cách thức con người: a. Ngăn ngừa r ủi ro c. Loại trừ rủi ro b. Tránh rủi ro d. Đối phó với rủi ro Đáp án: d 3. Người được bảo hiểm có thể thu được một khoản tiền bồi thường lớn hơn giá trị bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm khi: a. Bảo hiểm trùng b. Tái bảo hiểm c. Mua bảo hiểm với A>V d. Không câu nào đúng Đáp án: d 6. Trong bảo hiểm hàng hải, để được bồi thường, người được bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm vào thời điểm: a. Ký kết hợp đồng bảo hiểm. b. Xảy ra tổn thất c. a và b d. Không câu nào đúng Đáp án: b 8. Hạn mức trách nhiệm của người bảo hiểm có thể lấy từ: a. Luật định b. Thoả thuận của hai bên c. Công ước d. Cả ba nguồn trên Đáp án: d 9. Nguyên tắc góp phần và thế quyền không được áp dụng cho loại hình bảo hiểm: a. Tài sản b. Trách nhiệm dân sự c. Con người d. Không có câu nào đúng Đáp án: c 11. Giá trị bảo hiểm (V) là khái niệm áp dung cho loại hình: a. Bảo hiểm tài sản b. Bảo nhiểm nhân thọ c. Bảo hiểm TNDS d. Cả ba loại hình trên Đáp án: a 12. Chức năng chính của bảo hiểm là: a. Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp b. Giúp giải quyết các vấn đề xã hội c. Kinh doanh và xuất khẩu vô hình d. Bồi thường tổn thất Đáp án: d 1
 • 14. Loại bảo hiểm nào là bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt nam? a. Bảo hiểm cháy nổ b. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới c. Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách d. Tất cả các loại hình bảo hiểm trên Đáp án: d 15. Khi người được bảo hiểm vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối, hợp đồng bảo hiểm có thể vẫn có hiệu lực nếu người được bảo hiểm: a. Vô tình không kê khai b. Giấu thông tin c. Cố ý kê khai sai d. Không câu nào đúng Đáp án: a 18. Một lô hàng chuyên chở bằng đường biển được bảo hiểm với số tiền 10.000USD. Đến cảng đích, do không có cầu làm hàng, tàu phải đậu ngoài biển. Trong thời gian chờ đợi, tàu bị hoả hoạn và hàng bị tổn thất 100%. Vậy chủ hàng sẽ được bồi thường bao nhiêu? a. 10.000USD b. 11.000USD c. 11.000USD + chi phí chữa cháy d. Không bồi thường vì chậm trễ là rủi ro loại trừ Đáp án: a Phần 2: Bảo hiểm hàng hải 1. Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người có lợi ích bảo hiểm là: a. Người xuất khẩu b. Người nhập khẩu c. Tuỳ từng thời điểm d. Không câu nào đúng Đáp án: c 2. Bảo hiểm hàng hoá XNK là loại hình bảo hiểm a. Xã hội b Kinh tế c. Hàng hải d. Nhân thọ Đáp án: b 7. Giá trị bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển có thể gồm hoặc không gồm: a. C b. I c. F d. a Đáp án: d 8. Hoạt động bảo hiểm hàng hải tại Việt nam chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi: a. Luật kinh doanh bảo hiểm b. Luật hàng hải c. ICC1982 d. Không câu nào đúng Đáp án: b 2
 • 9. Không được bồi thường khi tàu đâm va với: a. Dàn khoan b. Băng c. Tàu khác d. Nước Đáp án: d 10. Khi vận đơn có điều khoản hai tàu đâm va nhau cùng có lỗi, nếu có đâm va với tàu khác, chủ hàng có thể sẽ được bồi thường bởi: a. Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng của mình, chủ tàu khác b. Người bảo hiểm, chủ tàu khác và hội P&I c. Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng của mình và hội P&I d. Không câu nào đúng Đáp án: b 11. Hành trình từ Việt Nam đến Mỹ mất 2,5 tháng chuyển tải tại Hamburg. Từ Việt Nam đến Humburg mất 1 tháng và sau khi chuyển tải tại đây, không nhận được tin tức gì về tàu. Thời gian tàu được tuyên bố mất tích theo luật của Anh là bao nhiêu tháng: a. 4,5 tháng b. 7,5 tháng c. 2 tháng d. 6 tháng Đáp án: d 19. WA là một trong số các điều kiện bảo hiểm thuộc: a. ICC 1963 b. ICC 1982 c. ITC1995 d. Không câu nào đúng cả Đáp án: a 20. Theo ICC82, tổn thất chung chỉ được bồi thường khi mua điều kiện bảo hiểm: a. A b. B c. C d. Cả ba điều kiện trên Đáp án: d 27. Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển bảo hiểm cho rủi ro: a. Phương tiện đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh b. Rò rỉ thông thường của hàng hoá c. Nội tỳ của hàng hoá d. Chậm trễ của hành trình Đáp án: a 33. Lô hàng có giá trị 100.000USD, được bảo hiểm với số tiền 50.000USD. Hàng bị tổn thất 1000USD trong quá trình chuyên chở do rủi ro được bảo hiểm gây ra. Số tiền bồi thường sẽ là: a. 1000USD b. 50.000USD c. 25.000USD d. 500USD Đáp án: d 3
 • 34. Hình thức bồi thường của bảo hiểm hàng hải là; a. Sửa chữa tài sản bị thiệt hại b. Thay thế tài sản bị thiệt hại c. Trả tiền bồi thường d. Cả ba hình thức trên Đáp án: c 37. Khi mua hàng theo điều kiện FOB Incoterms 2000, người nhập khẩu phải mua theo điều kiện: a. A – ICC 1982 b. B – ICC 1982 c. C – ICC 1982 d. Không bắt buộc Đáp án: d 42. Thuỷ triều là ngoại lực bên ngoài giúp tàu thoát cạn, vì vậy rủi ro mắc cạn do thuỷ triều được bảo hiểm trong điều kiện bảo hiểm: a. A – ICC 1982 b. B – ICC 1982 c. C – ICC 1982 d. Không điều kiện nào cả. Đáp án: d 43. Trong rủi ro hai tầu đâm va nhau cùng có lỗi, chủ hàng đã mua bảo hiểm được người bảo hiểm bồi thường các khoản tiền sau: a. Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường hết b. Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường c. Khoản tiền phải trả cho chủ tàu chuyên chở d. Tất cả các khoản trên Đáp án: d 45. Trong hành trình chuyên chở, hàng A bốc cháy do đi qua vùng biển có khí hậu khô làm cháy lây sang lô hàng B, trách nhiệm của người bảo hiểm hàng hoá đối với hai lô hàng này là: a. Bồi thường cho cả hai b. Bồi thường cho lô hàng A c. Bồi thường cho lô hàng B d. Không bồi thường cho lô hàng nào cả. Đáp án: c 49. Nước mưa là rủi ro được bảo hiểm trong điều kiện bảo hiểm: a. A – ICC 1982 b. B – ICC 1982 c. C – ICC 1982 d. Tất cả các điều kiện bảo hiểm trên Đáp án: a 52. Thời hạn khiếu nại người bảo hiểm hàng hoá theo QTC1990 là: a. 1 năm b. 2 năm c. 1 năm có thể thoả thuận kéo dài d. 2 năm có thể thoả thuận kéo dài Đáp án: b 53. Chủ tàu khi mua bảo hiểm thân tàu có thể mua bảo hiểm cho các chi phí khác nữa nhưng không được vượt quá. 4
 • a. 10% b. 25% c. 50% d. 75% Đáp án: c 59. Khi mua bảo hiểm đâm va với mức 4/4 trách nhiệm đâm va tại hội bảo hiểm P&I, người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm thân tàu và hội P&I bồi thường đến: a. 4/4 trách nhiệm đâm va b. 7/4 trách nhiệm đâm va c. 3/4 trách nhiệm đâm va d. Tuỳ từng trường hợp Đáp án: a Phần 4: Bảo hiểm hàng không 1. Trong các loại hình bảo hiểm sau, loại hình bảo hiểm nào không phải là bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt nam? a. Thân máy bay b. TNDS đối với người thứ ba c. TNDS đối với hàng hoá, hành lý, tư trang và hành khách d. TNDS của chủ sân bay và người điều hành bay Đáp án: a 8. Trong hành trình hàng không, do máy bay bị sự cố, hành khách kịp thoát ra ngoài trước khi máy bay bị nổ, theo bạn người được bảo hiểm được khiếu nại đòi bồi thường tổn thất đối với: a. Hàng hoá, hành lý và tư trang b. Hàng hoá và hành lý c. Hành lý và tư trang d. Không câu nào đúng Đáp án: a 10. Hợp đồng bảo hiểm sẽ hết hạn hiệu lực cho dù hàng đã vào kho hay chưa sau … ngày kể từ ngày hàng được dỡ ra khỏi máy bay a. 60 ngày b. 45 ngày c. 30 ngày d. 15 ngày Đáp án: c 11. Người bảo hiểm không có quyền thay thế máy bay (trong trường hợp máy bay tổn thất toàn bộ) khi hợp đồng bảo hiểm được ký dựa trên: a. Giá trị bảo hiểm b. Số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị bảo hiểm c. Giá trị thoả thuận d. Không câu nào đúng Đáp án: c Phần 6: Bảo hiểm xây lắp 6. Trong bảo hiểm lắp đặt, phải áp dụng biểu phí bảo hiểm xây dựng cho phần việc xây dựng nếu phần công việc này có giá trị lớn hơn: a. 20% giá trị công trình b. 30% giá trị công trình 5
 • c. 40% giá trị công trình d. 50% giá trị công trình Đáp án: a 6