Top 9 so với giá cả và sản lượng cạnh tranh nhà độc quyền sẽ định mức giá và bán ra số lượng 2022

Top 1: So với giá cả và sản lượng cạnh tranh nhà độc quyền sẽ định mức giá

Tác giả: thattruyen.com - Nhận 188 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền — Doanh thu cận biên (ký hiệu là MR) là doanh thu thu thêm được từ việc bán thêm một đơn vị sản phẩm. Trong cạnh ... ...

Top 2: Quyết định về sản lượng và giá cả của nhà độc quyền - Quantri.vn

Tác giả: quantri.vn - Nhận 175 lượt đánh giá
Tóm tắt: Theo đúng điều kiện tổng quát, để tối đa hóa lợi nhuận, nhà độc quyền sẽ lựa chọn sản lượng theo nguyên tắc chi phí biên bằng doanh thu biên (MC = MR). Đồng thời, nó sẽ định giá với mức giá P cao hơn chi phí biên MC ở đơn vị sản lượng cuối cùng. Để đơn giản hóa, hãy hình dung đường cầu đối diện với doanh nghiệp (cũng là đường cầu thị trường) là một đường thẳng có dạng P = a - bQ (với P là mức giá, Q là sản lượng và a, b là những tham số dương). Có thể dễ dàng chứng minh rằng, đường doanh th
Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đúng điều kiện tổng quát, để tối đa hóa lợi nhuận, nhà độc quyền sẽ lựa chọn sản lượng theo nguyên tắc chi phí biên bằng doanh thu biên (MC = MR). ...

Top 3: Đáp án trắc nghiệm chương 5 2021 - CHƯƠNG 5. CẠNH TRANH ĐỘC ...

Tác giả: studocu.com - Nhận 196 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá bán lớn hơn chi phí biên b. Mức sản lượng tối ưu tại chi phí biên bằng doanh thu biên c. Doanh nghiệp có sức mạnh thị trường và đều gây ra khoản mất không d ... ...

Top 4: Trắc nghiệm bài 11 Flashcards - Quizlet

Tác giả: quizlet.com - Nhận 108 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: So với cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền bán? Chọn một: a. Đặt giá thấp hơn b. Bán nhiều sản lượng hơn c. Đặt giá cao hơn d. Đặt giá cao hơn và bán ít sản ... ...

Top 5: 71. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 40 - Vietstock

Tác giả: thamdo.vietstock.vn - Nhận 128 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2/6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q /4 + 280, nếu chinh phủ quy định mức giá là ... ...

Top 6: 15. Trắc nghiệm - Kinh tế Vĩ mô & Vi mô - Đề số 15 - Vietstock

Tác giả: thamdo.vietstock.vn - Nhận 134 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong dài hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn ,sản lượng và quy mô sản ... Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên:. ...

Top 7: bài 5 cấu trúc thị trường - EHOU

Tác giả: lms.moocs.ehou.edu.vn - Nhận 99 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong độc quyền, vì doanh thu cận biên nhỏ hơn giá bán do đó mức sản lượng do nhà độc quyền lựa chọn sẽ nhỏ hơn so với mức sản lượng trong thị trường cạnh tranh ... ...

Top 8: So sánh đặc điểm các cấu trúc thị trường trong kinh tế vi mô

Tác giả: ktkt.vanlanguni.edu.vn - Nhận 197 lượt đánh giá
Tóm tắt: SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CÁC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TRONG KINH TẾ VI MÔ. (phần 1) ThS. Lê Thị Hồng Phấn. Bộ môn Kinh tế học – Khoa KTKT Kinh tế vi mô là một trong những môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của nhóm ngành kinh tế. Đây là một môn học rất quan trọng của sinh viên ngành kinh tế, nó trang bị những khái niệm cơ bản cũng như những quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường. Do đó, việc nắm vững kiến thức nền tảng này sẽ giúp sinh viên học các môn chuyên
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà kinh tế căn cứ vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền và chia ra ... Giá bán sản phẩm trên thị trường này sẽ do cung cầu thị trường quyết định ... ...

Top 9: Chương 6: Bài tập số 3 - Tác động các chính sách điều tiết độc quyền

Tác giả: www2.hcmuaf.edu.vn - Nhận 149 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chương 6 - Bài tập số 3: Tác động các chính sách điều tiết độc quyền Một xí nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí sản xuất sản phẩm X như sau:  TC = 1/10*Q2 + 20Q + 2.500.  Hàm số cầu thị trường của s.phẩm X là P = -1/2Q+140 Yêu cầu: 1)  Xác định sản lượng và giá bán nhà độc quyền đạt lợi nhuận tối đa. Tính tổng lợi nhuận đạt được. 2) Tính hệ số độc quyền Lerner và tổn thất vô ích 3) Nếu CP định giá =75, Q, LN, DWL và CS thay đổi? 4) Chính phủ cần định giá bao nhiêu để phá th
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 8, 2014 — 1) Xác định sản lượng và giá bán nhà độc quyền đạt lợi nhuận tối đa. · 2) Tính hệ số độc quyền Lerner và tổn thất vô ích · 3) Nếu CP định giá =75, ... ...