Chủ đề: Brainy

Có 1 bài viết

What a big-headed là gì
What a big-headed là gì

Trong Tiếng Việt big-headed có nghĩa là: tự cao tự đại (ta đã tìm được các phép tịnh tiến 1). Có ít nhất câu mẫu 108 có big-headed . Trong số các hình khác: ...