s e n là gì - Nghĩa của từ s e n

s e n có nghĩa là

theo nghĩa đen chỉ là một bức ảnh của một quả trứng với 7 chân và một con mắt đi ngang qua một cảnh quan cằn cỗi mà mục tiêu của
p a r m e s a n -Pretty vô nghĩa
-Surreal Memeology

Thí dụ

Bystander: anon làm par - ở đâu - Anon: Anh ấy đi du lịch, anh ấy tìm kiếm

s e n có nghĩa là

w h e r e y o u e x p a n d y o u r c o n s c i o u s n e s s t o a h i g h e r s t a t e o f b e i n g.

Thí dụ

Bystander: anon làm par - ở đâu -

s e n có nghĩa là

Anon: Anh ấy đi du lịch, anh ấy tìm kiếm

Thí dụ

Bystander: anon làm par - ở đâu - Anon: Anh ấy đi du lịch, anh ấy tìm kiếm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết s e n là gì - Nghĩa của từ s e n