Bảng tuần hoàn hóa học độ phân giải cao năm 2024

Bảng tuần hoàn mở rộng đưa ra giả thuyết về các nguyên tố hóa học ngoài những yếu tố hiện được biết đến và được chứng minh thông qua oganesson, hoàn thành giai đoạn thứ bảy (hàng) trong bảng tuần hoàn tại số nguyên tử (Z) 127.

Nếu các yếu tố tiếp theo có số nguyên tử cao hơn mức này được phát hiện, chúng sẽ được đặt trong các giai đoạn bổ sung, được đặt ra (như với các giai đoạn hiện tại) để minh họa các xu hướng định kỳ định kỳ trong các thuộc tính của các yếu tố liên quan. Bất kỳ giai đoạn bổ sung nào cũng được dự kiến sẽ chứa số lượng phần tử lớn hơn giai đoạn thứ bảy, vì chúng được tính toán để có một khối g được gọi là bổ sung, chứa ít nhất 18 phần tử với quỹ đạo g được lấp đầy một phần trong mỗi giai đoạn. bảng giai đoạn có chứa khối này được đề xuất bởi Glenn T. Seaborg năm 1969. Phần tử đầu tiên của khối g có thể có số nguyên tử 121, và do đó sẽ có tên hệ thống unbiunium. Mặc dù có nhiều tìm kiếm, không có yếu tố nào trong khu vực này được tổng hợp hoặc phát hiện trong tự nhiên.

Theo phép tính gần đúng quỹ đạo trong các mô tả cơ học lượng tử về cấu trúc nguyên tử, khối g sẽ tương ứng với các nguyên tố có quỹ đạo g được lấp đầy một phần, nhưng hiệu ứng ghép quỹ đạo quay làm giảm đáng kể tính gần đúng của quỹ đạo đối với các nguyên tố có số nguyên tử cao. Mặc dù phiên bản kéo dài của Seaborg có các yếu tố nặng hơn theo mô hình được đặt bởi các yếu tố nhẹ hơn, vì nó không tính đến các hiệu ứng tương đối tính, nhưng các mô hình có tính đến các hiệu ứng tương đối tính thì không. Pekka Pyykkö và Burkhard Fricke đã sử dụng mô hình máy tính để tính toán vị trí của các phần tử lên tới Z = 172, và thấy rằng một số đã bị dịch chuyển khỏi quy tắc Madelung. Do kết quả của sự không chắc chắn và thay đổi trong dự đoán tính chất hóa học và vật lý của các nguyên tố vượt quá 120, hiện tại không có sự đồng thuận về vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn mở rộng.

Các nguyên tố trong khu vực này có khả năng rất không ổn định liên quan đến sự phân rã phóng xạ và trải qua quá trình phân rã alpha hoặc phân hạch tự phát với thời gian bán hủy cực ngắn, mặc dù nguyên tố 126 được giả thuyết là nằm trong một hòn đảo ổn định có khả năng chống phân hạch nhưng không phải là alpha sâu răng Các đảo ổn định khác ngoài các yếu tố đã biết cũng có thể có thể, bao gồm một lý thuyết xoay quanh nguyên tố 164, mặc dù mức độ ảnh hưởng ổn định từ vỏ hạt nhân kín là không chắc chắn. Không rõ có bao nhiêu yếu tố ngoài hòn đảo ổn định dự kiến là có thể về mặt vật lý, liệu giai đoạn 8 đã hoàn thành hay nếu có giai đoạn 9. Liên minh Hóa học thuần túy và ứng dụng quốc tế (IUPAC) xác định một nguyên tố tồn tại nếu thời gian tồn tại của nó dài hơn 10−14 giây, đó là thời gian cần thiết để hạt nhân hình thành đám mây điện tử.

Ngay từ năm 1940, đã lưu ý rằng một cách giải thích đơn giản về phương trình Dirac tương đối tính gặp phải các vấn đề với quỹ đạo electron ở Z > 1/α ≈ 137, cho thấy các nguyên tử trung tính không thể tồn tại ngoài nguyên tố 137 và một bảng tuần hoàn các nguyên tố dựa trên do đó, trên quỹ đạo của electron bị phá vỡ tại thời điểm này. Mặt khác, một phân tích chặt chẽ hơn sẽ tính toán giới hạn tương tự là Z ≈ 173 trong đó các phần tử con 1 lặn xuống biển Dirac và thay vào đó, nó không phải là các nguyên tử trung tính không thể tồn tại ngoài nguyên tố 173, mà là hạt nhân trần, do đó không tạo ra trở ngại cho việc mở rộng hơn nữa của hệ thống định kỳ. Các nguyên tử vượt quá số nguyên tử quan trọng này được gọi là các nguyên tử siêu tới hạn.

 • 1. THỨC – CHẮP CÁNH ĐAM MÊ TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA -- 2014 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC GS MAYRADA GROUPS TẬP 1 Gmail Email : [email protected] Yahoo mail : [email protected] Blog : http://mayrada.blogspot.com/ Facebook: www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc TÀI LIỆU THUỘC QUYỀN SỞ HỮU GS MAYRADA GROUPS
 • 2. CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT. I. Sự biến đổi các đại lượng 1. Trong cùng một chu kì - Trong một chu kì, các nguyên tử có số lớp e bằng nhau, do đó khi đi từ trái  phải (Z tăng), lực hút từ hạt nhân tới các e tăng lên  r giảm. - Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút e do đó khi Z tăng (r giảm), lực hút từ hạt nhân tới lớp vỏ e tăng lên  Độ âm điện tăng. - Tính kim loại đặc trưng bởi khả năng nhường e của nguyên tử, do đó khi độ âm điện càng lớn (Z tăng) thì càng hút e mạnh do đó khó nhường e  Tính kim loại giảm. - Tính phi kim đặc trưng bởi khả năng nhận e của nguyên tử, nên trái ngược với tính kim loại, nên khi Z tăng  Tính phi kim tăng dần. - Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để tách e khỏi nguyên tử do đó khi Z tăng (r giảm), lực hút từ hạt nhân tới lớp vỏ e tăng lên  Năng lượng ion hóa tăng. 2. Trong một nhóm A Trong một nhóm A, khi đi từ trên  dưới, Z tăng, lực hút từ hạt nhân tới các e tăng lên nhưng số lớp e cũng tăng và quyết định hơn do đó r giảm. Do đó chiếu biến đổi của các đại lượng trong một nhóm ngược với chiều biến đổi trong một chu kì khi Z tăng. 3. Sự biến thiên một số đại lượng khi Z tăng Trong một chu kì Trong một nhóm A Bán kính nguyên tử ↘ ↗ Độ âm điện ↗ ↘ Tính kim loại ↘ ↗ Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 1 -
 • 3. Tính phi kim ↗ ↘ Năng lượng ion hóa ↗ ↘ Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit ↗ ↘ Hóa trị trong hợp chất khí với Hidro ↘ ↗ Tính axit của hidroxit ↗ ↘ Tính bazơ của hidroxit ↘ ↗ II. Ý nghĩa bảng tuần hoàn 1. Từ cấu hình suy ra vị trí và ngược lại Cấu hình e Vị trí trong bảng tuần hoàn Tổng số e STT của ô nguyên tố Số lớp e STT chu kì Số e hóa trị STT của nhóm ♣ Chú ý: + Nếu là nguyên tố s, p  thuộc nhóm A và STT nhóm = tổng số e lớp ngoài cùng + Nếu là nguyên tố d và có cấu hình (n - 1)dxnsa  thuộc nhóm B và: - 3 ≤ x + a ≤ 7  STT của nhóm = x + a - x + a = 8, 9, 10  thuộc nhóm VIIIB - x = 10; a = 1 hoặc 2  STT của nhóm = a 2. Từ vị trí suy ra tính chất - Tính kim loại, phi kim - Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với Oxi, hóa trị trong hợp chất với Hidro - Công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng - Tính axit, bazơ của oxit, hidroxit Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 2 -
 • 4. - Công thức hợp chất khí với Hidro (nếu có) ♣ Chú ý: - Hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất oxit bằng số thứ tự của nhóm (trừ các nguyên tố O và F không có oxit cao nhất (và hidroxit) tương ứng). - Các phi kim tạo được hợp chất với Hidro trong đó Tổng hóa trị của nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất với Hidro và hóa trị trong oxit cao nhất là 8. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI DẠNG 1 : SO SÁNH (SẮP XẾP) TÍNH KIM LOẠI, PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ; TÍNH AXIT, BAZƠ CỦA OXIT, HIDROXIT Phương Pháp Giải Bước 1 : Dựa vào tên nguyên tố hoặc số hiệu nguyên tử của nguyên tố để xác định số electron của nguyên tử nguyên tố đó. Bước 2 : Dựa vào đặc điểm cấu hình electron để xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học : - Nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng : + co ù töø 1  3 electron : nguyeân toá ñoù laø kim loaïi ( tröø H ) Thí dụ : + co ù töø 5  7e laø phi kim. Thí dụ : + co ù 8 electron laø khí hieám. ( rieâng He coù 2e ) Thí dụ : laø phi kim neáu ôû chu kì nhoû + co ù 4e laø kim loaïi neáu ôû chu kì lôùn  - Với các nguyên tố phân nhóm chính ( phân lớp s, p đang xây dựng ). + soá electron = soá thöù töï nguyeân toá + soá lôùp electron = soá thöï töï chu kì + Toång soá e lôùp ngoaøi cuøng = soá thöù töï nhoùm = hoùa trò cao nhaát Lưu ý : Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 3 -
 • 5. + Hóa trị cao nhất với oxi ( hóa trị dương ) của các nguyên tố bằng số thự tự của nhóm chứa nguyên tố đó. + Số oxi hóa của một nguyên tố nào đó thuộc phân nhóm chính nhóm IV, V, VI, VII tuân theo quy tắc sau : Tổng giá trị tuyệt đối của số oxi hóa dương cao nhất n0 ( trong hợp chất với oxi ) và số oxi hóa âm thấp nhất H n ( trong hợp chất đối với hiđro ) bằng 8. no + nH  8 Thí dụ : 2 2 6 2 5 17 Cl : 1s 2s 2p 3s 3p - Nguyên tố Clo có 17 electron  Clo nằm ở só thự tự 17 của ô nguyên tố. - Nguyên tố Clo có 3 lớp electron  Clo thuộc chu kì 3. - Nguyên tố Clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng  Clo thuộc nhóm thứ VII , ngoài ra số electron ở lớp ngoài cùng của Clo đang nằm ở phân lớp s và p nên Clo thuộc nhóm VIIA. - Ta có oxit cao nhất của Clo với oxi là : 2 7 Cl O Hóa trị cao nhất trong oxit của Clo đối với oxi cũng là 7. Bước 3 : Dựa vào sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm để so sánh tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố cũng như so sánh tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit. VD1. Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử là 3, 11, 12, 13. a. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn và sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại, tính phi kim b. So sánh tính bazơ của các hidroxit tương ứng Giải a. A (Z = 7): 1s22s22p3  A ở chu kì 2, nhóm VA, ô thứ 7 B (Z = 12): 1s22s22p63s2  A ở chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12 C (Z = 14): 1s22s22p63s23p2  A ở chu kì 3, nhóm IVA, ô thứ 14 D (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1  A ở chu kì 4, nhóm IA, ô thứ 19 Xét nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm VIA (ZX = 15) và nguyên tố Y ở chu kì 3 nhóm IA (ZY = 11) Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 4 -
 • 6. - A và X ở cùng 1 nhóm A và ZA < ZX nên tính kim loại A < X - Các nguyên tố Y, B, C, X ở cùng 1 chu kì và ZY < ZB < ZC < ZX nên tính kim loại Y < C < B < X - Các nguyên tố Y và D ở cùng 1 nhóm A nên tính kim loại Y < D Vậy tính kim loại: A < C < B < D Vì tính phi kim trái ngược với tính kim loại nên tính phi kim: D < B < C < A b. Các nguyên tố tương ứng N, Mg, Si, K. Các hidroxit tương ứng: HNO3, Mg(OH)2, H2SiO4, KOH. Chiều biến đổi tính bazơ của các hidroxit của các nguyên tố cùng chiều so với tính kim loại của các nguyên tố do đó tính bazơ: HNO3 < H2SiO4 < Mg(OH)2 < KOH VD2: Cho nguyên tố R có Z = 16. a. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn, hóa trị và công thức oxit cao nhất, hidroxit, hợp chất với hidro (nếu có) và tính chất của các hợp chất đó b. So sánh tính chất của R với các nguyên tố lân cận trong bảng tuần hoàn Giải a. Cấu hình e của R (Z = 16) 1s22s22p63s23p4 R ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA. R là S, là phi kim. - Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit là 6, hóa trị trong hợp chất với hidro là 2. - Công thức oxit cao nhất SO3, công thức hidroxit H2SO4 - SO3 là oxit axit, H2SO4 là axit mạnh. - Hợp chất khí với hidro là HBr. b. Các nguyên tố lân cận với S trong cùng chu kì: P (Z = 15), Cl (Z = 17) Các nguyên tố lân cận với S trong cùng nhóm VA: O (Z = 8), Se (Z = 34) Tính phi kim: P < S < Cl: O > S > Se Tính axit của hidroxit: H3PO4 < H2SO4 < HClO4; H2SO4 > H2SeO4 DẠNG 2. Xác định hai nguyên tố ở 2 nhóm liên tiếp, 2 chu kì liên tiếp qua số hạt p hoặc e. - Nếu 2 nguyên tố ở 2 nhóm liên tiếp, cùng chu kì thì điện tích hạt nhân hon kém nhau là 1 Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 5 -
 • 7. - Hai nguyên tố ở 2 chu kì kế tiếp nhau thuộc cùng nhóm hoặc phân nhóm thì điện tích hạt nhân hơn kém nhau là 8 (Z ≤ 20 ), 18 (21 < Z ≤ 56) hoặc 32 (Z ≥ 57) VD1: Phân tử X2Y có tổng số proton là 23. Biết X, Y ở 2 nhóm A kế tiếp trong cùng 1 chu kì. Tìm công thức phân tử của hơp chất. Giải Đặt số proton của X, Y là x và y (x, y nguyên) Ta có 2x + y = 23 (1) X, Y ở 2 nhóm A kế tiếp trong cùng 1 chu kì nên: - Nếu X đứng trước Y thì y = x + 1 (2) Từ (1) và (2) có x = 7,3 (loại) - Nếu X đứng sau Y thì y = x - 1 (2’) Từ (1) và (2’) có x = 8 (X là O); y = 7 (Y là N) Công thức hợp chất là NO2 VD2: Có 3 nguyên tố A, B, C cùng thuộc nhóm A và cả 3 nguyên tố này đều thuộc 3 chu kì liên tiếp. Tổng hạt p của A, B, C bằng 70. Gọi tên các nguyên tố A, B, C. Giải Giả sử ZA < ZB < ZC Z = 70/3 = 23,3  ZA < 23,3; ZC > 23,3 Nếu ZB > 23,3  B ở chu kì 3 hoặc 4 và 31 ≤ ZB ≤ 38 (vì B ở nhóm A). Khi đó ZA = ZB – 18 và ZC ≥ ZB – 18  ZB = 23,3 (Mâu thuẫn!) Vậy ZB < 23,3. B ở nhóm A nên ZB ≤ 20. Khi đó ZA = ZB – 8; ZC ≥ ZB – 32 Mà ZA + ZB + ZC = 70  ZB = 20; ZA = 12; ZC = 38. Các nguyên tố A, B, C lần lượt là: Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr (Z = 38). VD3: Có 2 nguyên tố A, B nằm ở hai nhóm liên tiếp có tổng proton trong hạt nhân là 25. A thuộc nhóm VIA. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau. a. Xác định các nguyên tố A, B và gọi tên b. Viết công thức các oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của A và B (nếu có) Giải Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 6 -
 • 8. ZA + ZB = 25  ZA < 25 A ở nhóm VA có thể là: + F (Z = 9)  ZB = 16 (nguyên tố S) + Cl (Z = 17)  ZB = 8 (nguyên tố O) Vì A và B không phản ứng với nhau  A, B là Cl và O b. Công thức oxit cao nhất Cl2O7. Hidroxit HClO4. 3. Xác định hai nguyên tố ở 2 chu kì liên tiếp hoặc thuộc cùng 1 chu kì qua phản ứng hóa học VD1: Cho 18 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kì kế tiếp của nhóm IIA tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 2 M thu được 11,2 lit H2 (đktc). Xác định 2 kim lọai đó. Giải * Lưu ý: Khi cho kim loại kiềm thổ tác dụng với dung dịch axit thì kim loại sẽ tan hoàn toàn do phản ứng với axit (và còn có thể phản ứng cả với H2O trong dung dịch). Ta chỉ cần chú ý tới bản chất của phản ứng: Kim loại phản ứng với axit hay H2O đều có: H2 n = nKL) Ta có H2 n = 11,2/22,4 = 0,5 mol nKL = H2 n = 0,5  M KL = 36  2 kim lọai là: Mg (Z = 12), Ca (Z = 20) VD2: Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ trong cùng 1 chu kì tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,2 lit H2 (đktc). Xác định 2 kim loại đó. Giải Ta có H2 n = 11,2/22,4 = 0,5 mol (Nếu chỉ có kim loại kiềm thì n = 2. H2 n = 2.0,5 = 1 mol. Nếu chỉ có kim loại kiềm thổ thì n = H2 n = 0,5 mol) Thực tế: 0,5 < nKL < 1  15,6
 • 9. Vì công thức oxit cao nhất có dạng RO3  R ở nhóm VI và tạo được hợp chất khí với Hidro có dạng RH2 %H = 2 2 R  .100% = 5,88%  R = 32. Vậy R là S. C. Phần tự luận Bài 1. Cho 2 nguyên tố hoá học có cấu hình electron nguyên tử là: X (1s22s22p63s2) và Y (1s22s22p63s23p63d34s2) a. Hỏi chúng có ở trong cùng một nhóm nguyên tố hay không? Giải thích. b. Hai nguyên tố này cách nhau bao nhiêu nguyên tố hoá học? Có cùng chu kì không? Bài 2. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng phân nhóm và 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52. a. Xác định số thứ tự của X và Y. b. Cho biết vị trí của X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học? Bài 3. Trong mỗi nguyên tố được mô tả dưới đây: 1. Nguyên tố A: một nguyên tử của nguyên tố này có tổng số các hạt là 76; tỉ số giữa các hạt không mang điện đối với các hạt mang điện trong hạt nhân là 1,17. 2. Nguyên tố B: vỏ nguyên tử của nguyên tố này có 1 e ở lớp thứ 7. 3. Nguyên tố C: tổng số electron p của mỗi nguyên tử là 17. 4. Nguyên tố D: tổng số electron ở lớp thứ 3 trong nguyên tử là 16. Hãy xác định: a. Vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. b. Số e độc thân của nguyên tử mỗi nguyên tố ở trạng thái cơ bản. c. Dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố đó (kim loại hay phi kim). Bài 4. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số e trong các phân lớp p là 11. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Xác định A, B. Gọi X là hợp chất tạo bởi A (ứng với hóa trị cao nhất) và B. Dung dịch X có tính axit, bazơ hay trung tính? Giải thích? Bài 5. Tổng số các hạt cơ bản trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X là M = 82 và X = 52. M và X tạo hợp chất MXa, trong đó phân tử của hợp chất này có tổng số hạt proton là Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 8 -
 • 10. 77. Xác định M, X và viết cấu hình electron của M và X. Từ đó xác định vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng. Bài 6. Ba nguyên tố X, Y, Z ở cùng chu kì có tổng số hiệu nguyên tử là 39. Số hiệu nguyên tử Y là trung bình cộng của số hiệu X và Z. Ba nguyên tố hầu như không phản ứng với nước ở điều kiện thường. a. Xác định vị trí X, Y, Z trong hệ thống tuần hoàn, viết cấu hình electron và gọi tên X, Y, Z?. b. So sánh bán kính nguyên tử của chúng. *Bài 7. A và B đều ở nhóm A của bảng tuần hoàn. A tác dụng với HCl giải phóng ra khí H2. B ở chu kì 2. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử B bằng số lớp electron của nguyên tử A. Số hiệu của nguyên tử A bằng 7 lần số hiệu của nguyên tử B. Xác định số hiệu của A và B và viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của chúng. Bài 8. Hai nguyên tố X và Y ở 2 nhóm liên tiếp trong HTTH, có tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của 2 nguyên tố là 23. Biết nguyên tố Y thuộc nhóm V và ở trạng thái đơn chất, 2 nguyên tố không phản ứng với nhau. a. Hãy viết cấu hình electron của X và Y. b. Từ đơn chất X và các hóa chất cần thiết, viết các phương trình phản ứng để điều chế axit trong đó X có hóa trị cao nhất. Bài 9. Hợp chất A có công thức MXx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có số notron nhiều hơn số proton là 4; của X có số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MXx là 58. a. Xác định tên, số khối của M. b. Viết cấu hình e của X, xác định vị trí của nó trong bảng HTTH Bài 10. Một kim loại M có số khối bằng 54. Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong ion M2+ là 78. a. Xác định M, viết cấu hình e từ đó xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn. b. Viết phương trình phản ứng khi cho MCl2 lần lượt tác dụng với: Cl2, Zn, dung dịch Ba(OH)2. Bài 11. Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất với hiđro của nguyên tố đó là chất khí chứa 8,82% hiđro theo khối lượng. Đó là nguyên tố nào? Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 9 -
 • 11. Bài 12. Cho nguyên tố X có Z = 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết loại nguyên tố và viết cấu hình electron của các ion X2+ và X4+. Bài 13. Nguyên tử của nguyên tố Z có số electron lớn hơn của ion natri 6 electron. a. Viết cấu hình electron nguyên tử và ion của nguyên tố đó. b. Nguyên tố Z thuộc loại nguyên tố nào (s, p hay d)? c. Dựa vào bảng tuần hoàn, nêu những tính chất đặc trưng của nguyên tố Z và hợp chất của nó. Bài 14. Nguyên tố R có tổng số hạt là 36. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. a. Xác định R và vị trí của R trong bảng tuần hoàn. b. Nguyên tử R và ion R2+ giống và khác nhau như thế nào về cấu tạo, tính chất hoá học cơ bản? Cho ví dụ minh hoạ. Bài 15. Hai nguyên tố A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp, có thể tạo thành các anion A2- và B2- (đều có cấu hình electron của khí hiếm). Số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B hơn kém nhau 8 đơn vị. Hãy xác định số hiệu nguyên tử của A, B và viết cấu hình electron của chúng. Bài 16. Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là: ns1, ns2p1, ns2p5. a. Hãy xác định vị trí của A, M, X trong bảng HTTH b. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: 1. A(OH)m + MXy  A1 +….. 2. A1 + A(OH)m  A2 (tan)+…. 3. A2 + HX + H2O  A1 + … 4. A1 + HX  A3 (tan) Bài 17. Cho hiđroxit của một kim loại nhóm II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 21,9%. a. Xác định tên kim loại đó. b. Viết cấu hình electron của ion M2+ của kim loại đó. Bài 18. Cho 4,4 g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với HCl dư thì thu được 3,36 lit khí hiđro (ở đktc). Xác định hai kim loại. Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 10 -
 • 12. B. Phần trắc nghiệm Câu 1. A và B là 2 nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 32. Hai nguyên tố đó ở vị trí nào trong bảng HTTH ? A. X: chu kì 2, nhóm II; Y: chu kì 3 nhóm II B. X: chu kì 2, nhóm III; Y: chu kì 3, nhóm III C. X: chu kì 2, nhóm V; Y: chu kì 3 nhóm VI D. X: chu kì 3, nhóm VII; Y: chu kì 4, nhóm VII. Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là sai: A. Đi từ trái sang phải các nguyên tố trong 1 chu kì được xếp theo chiều nguyên tử khối tăng B. Xếp theo chiều Z tăng dần khi đi từ đầu đến cuối chu kì C. Các nguyên tố cùng 1 chu kì đầu có số lớp e bằng nhau D. Trong các chu kì đứng đầu là 1 kim loại kiềm kết thúc là 1 khí hiếm. Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố R có 3e thuộc phân lớp 3d. Xác định vị trí R trong bảng hệ thống tuần hoàn? A. Ô 23, chu kì 4, nhóm VB B. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB C. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIA D. Tất cả sai. Câu 4. Hãy xếp các axit sau theo thứ tự tính axit tăng: A. H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4 ; B. H2SiO3, H3PO4, HClO4, H2SO4; C. H3PO4, H2SiO3, H2SO4, HClO4; D. Tất cả đều sai. Câu 5. Tính chất hoá học các nguyên tố thuộc 1 nhóm B tương tự nhau vì: A. Cấu tạo vỏ e giống nhau B. Cấu tạo hạt nhân giống nhau C. Có e hoá trị bằng nhau D. Có bán kính nguyên tử bằng nhau. Câu 6. Nguyên tố X có Z = 38 thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn? A. Chu kì 4, nhóm IIA B. Chu kì 5, nhóm IIA C. Chu kì 5, nhóm IIB D. Chu kì 5, nhóm IIIA Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 11 -
 • 13. Câu 7. Cho 15 g hỗn hợp A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị 2 thuộc nhóm A vào dung dịch H2SO4 loãng dư thoát ra 6,72 lit khí (đktc). Nếu cho 6 g M vào dung dịch axit HCl dư thì khí thoát ra (đktc) nhỏ hơn 4 lít. Xác định M? A. Be B. Mg C. Ca D. Fe. Câu 8. Mệnh đề nào đúng: A. Trong 1 chu kì, theo chiều Z tăng, số lớp e tăng dần, tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần B. Trong 1 chu kì, khi Z tăng dần, số lớp e tăng dần, số khối tăng dần, độ âm điện tăng dần C. Trong 1 chu kì, khi Z tăng dần, số e lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần D. Trong 1 chu kì, khi Z tăng dần, số e lớp ngoài cùng tăng, năng lượng ion hóa giảm, bán kính nguyên tử giảm Câu 9. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 1. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IA (trừ H) đều là kim loại 2. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IVA đều là phi kim 3. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại A. 2, 3 đều sai B. 1, 2, 3 đều sai C. Chỉ có 2 sai D. Chỉ có 3 sai Câu 10. Cho các nguyên tố: B, C, N và S. Nguyên tố có hoá trị cao nhất với oxi và hiđro lần lượt bằng 6 và 2 là: A. B B. N C. C D. S Câu 11. Cho các nguyên tố sau: B, C, N, Al. Nguyên tố mà oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng có tính axit mạnh nhất là: A. B B. N C. C D. Al Câu 12. Tìm số mệnh đề đúng trong số các mệnh đề sau đây: 1. Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút e của nguyên tử trong phân tử khi tham gia hình thành liên kết. Độ âm điện càng cao tính kim loại càng mạnh. 2. Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tử của các nguyên tố có cùng số e hoá trị. 3. Chu kì là tập hợp các nguyên tử của các nguyên tố có cùng số lớp e. Trong bảng tuần, tính chất của đơn chất và hợp chất biến đổi tuần hoàn theo chiều Z tăng dần (sau mỗi chu kì). Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 12 -
 • 14. 4. Khi biết số thứ tự của ô nguyên tố có thể viết được cấu hình e, xác định được vị trị và tính chất cơ bản của một nguyên tố. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 13. Nhóm nguyên tố nào có các hợp chất oxit có công thức chung là X2O3 A. Nhóm IIA B. Nhóm IIIA C. Nhóm IVA D. Cả B và C đúng Câu 14. Nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 34. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z phù hợp của R lần lượt là: A. 23 và 12 B. 23 và 11 C. 24 và 12 D. 24 và 11 Câu 15. Một hợp chất ACO3 có % khối lượng A là 200/7 %. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là? A. Chu kì 4, nhóm VI B B. Chu kì 4, nhóm IIA C. Chu kì 3, nhóm II A D. Chu kì 4, nhóm II B Câu 16. Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là: A. Na, chu kì 3, nhóm IA B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA C. F, chu kì 2, nhóm VIIA D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA Câu 17. Nguyên tử của những nguyên tố trong một nhóm A đều có cùng số: A. Proton B. Nơtron C. Electron lớp ngoài cùng D. Lớp electron Câu 18. Các nguyên tố trong chu kì 2 có hoá trị cao nhất với oxi: A. Không đổi B. Giảm dần từ 4 - 1 C. Tăng dần từ 1 - 7 D. Tất cả đều sai Câu 19. Nguyên tố X, Y, Z cùng 1 chu kì. Oxit của Y tan vào H2O được dung dịch làm hồng quỳ tím. Oxit của X tan trong H2O được dung dịch làm xanh quỳ tím. Oxit của Z tan được trong cả axit và kiềm. Xếp theo thứ tự số đơn vị ĐTHN tăng dần là: A. Z, Y, Z B. Z, X, Y C. X, Z, Y D. Z, Y, X. Câu 20. Nguyên tố X có kí hiệu là: 25 12 X có tổng số e, số n và số e lớp ngoài cùng lần lượt là: A. 12e; 13n; 1e B. 13e; 12n; 1e C. 13e; 12n; 2e D. 12e; 13n; 2e Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 13 -
 • 15. Câu 21. Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt n lớn hơn số hạt p là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào? A. Nguyên tố s B. Nguyên tố p C. Nguyên tố d D. Nguyên tố f Câu 22. Trong một nhóm A theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Hoá trị cao nhất của các nguyên tố với oxi: A. Tăng dần từ 1-7 B. Tăng dần từ 1-8 C. Không đổi và bằng số thứ tự của nhóm. D. Tăng rồi giảm Câu 23. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nào trong chu kì 4 sau đây là nguyên tố kim loại: A. 34 B. 26 C. 35 D. 36 Câu 24. Hợp chất khí với H của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của R chứa %m oxi là 72,73%. Xác định R? A. R là C B. R là Si C. R là S D. R là P. Câu 25. Chọn phát biểu sai liên quan đến bán kính nguyên tử r: A. r (Na) < r (K) B. r (Na) > r (F) C. r (Na) < r (Be) D. r (O) < r (Si) Câu 26. Sắp xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần các nguyên tố sau: Na (Z = 11), N (Z = 7), Si (Z = 14), K (Z = 19) A. N < Si < K < Na B. S < K < Na < N C. K < Na < Si < N D. K < Na < N < S Câu 27. Sắp xếp các nguyên tố sau Mg (Z = 12), Ba (chu kì 6, nhóm IIA), O, F theo bán kính tăng dần A. O < F< Mg < Ba B. F < O < Mg < Ba C. Ba < Mg < O < F D. O < F < Ba < Mg Câu 28. Trong một chu kì của bảng HTTH, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân: A. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần B. Hoá trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxi tăng dần C. Tính phi kim của các nguyên tố giảm dần D. Hoá trị của nguyên tố phi kim đối với oxi không đổi Câu 29. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: A. Trong cùng 1 chu kì, nhóm VIIA (halogen) có độ âm điện lớn nhất B. Độ âm điện của O lớn hơn S Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 14 -
 • 16. C. Trong cùng 1 chu kì, độ âm điện tăng dần từ trái qua phải D. Trong các nguyên tố của cùng 1 chu kì, độ âm điện của K là nhỏ nhất Câu 30. Sắp xếp các bazơ Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần A. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2 B. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2 C. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3 D. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3 Câu 31. So sánh độ mạnh của các axit H3PO4, H3AsO4, H2SO4. Biết P thuộc nhóm VA, chu kì 3, S thuộc nhóm VIA chu kì 3, As thuộc nhóm VA, chu kì 4. Sắp xếp các axit trên theo độ mạnh tăng dần . A. H3PO4< H3AsO4< H2SO4 B. H3AsO4< H3PO4< H2SO4 C. H2SO4 < H3AsO4< H3PO4 D. H3PO4< H2SO4< H3AsO4 Câu 32. Chọn các phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 1. Ni ở nhóm VIII nên có 8e ở lớp ngoài cùng và có hóa trị cao nhất đối với O bằng 8 2. I có M nhỏ hơn Te nên được xếp trước Te 3. Nhóm IIA chứa những nguyên tố có tính chất tương tự nhau, đều có hóa trị 2 4. Các nguyên tố trong cùng 1 chu kì (hàng) có tính chất tương tự A. 1, 2 đúng B. 1, 2, 3, 4 đều đúng C. 3, 4 đều đúng D. Chỉ có 3 đúng Câu 33. Cho các nguyên tố cùng thuộc chu kì 3: Na, Al và Cl. Các giá trị bán kính nguyên tử của chúng (nm) trong trường hợp nào sau đây là phù hợp? A. Na: 0,157; Al: 0,125; Cl: 0,099. B. Al: 0,099; Na: 0,125; Cl: 0,157 C. Na: 0,157; Al: 0,099, Cl: 0,157 D. Al: 0,157; Na: 0,125; Cl: 0,099 Câu 34. Hai nguyên tử X, Y có cấu hình e ngoài cùng là 3sx và 2p5. Biết phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau một electron. Vị trí của X, Y trong hệ thống tuần hoàn có thể là: A. X: Chu kì 3, nhóm IA; Y: Chu kì 3, nhóm VA B. X: Chu kì 3 nhóm IIA; Y: Chu kì 3, nhómVIIA Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 15 -
 • 17. C. X: Chu kì 3, nhóm IA; Y: Chu kì 3, nhóm VIIA D. X: Chu kì 3 nhóm IA; Y: Chu kì 2, nhóm VIIA Câu 35. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về bảng HTTH 1. Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ chỉ có kể từ chu kì 4 2. Số electron ở lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của cột (nhóm) đối với các nguyên tố thuộc nhóm A 3. Số lớp e bằng số thứ tự của chu kì 4. Hóa trị tính đối với H luôn luôn bằng số thứ tự của nhóm A. Chỉ có 1, 2 đúng B. Chỉ có 3, 4 đúng C. Chỉ có 1, 2, 3 đúng D. Cả 1, 2, 3, 4 đúng CCââuu 3366.. CChhọọnn pphháátt bbiiểểuu kkhhôônngg đđúúnngg.. A.. NNgguuyyêênn ttửử ccủủaa ccáácc nngguuyyêênn ttốố ttrroongg ccùùnngg chhuu kìì đđềềuu ccó ssố llớớpp ee bbằằnngg nnhaauu. B.. TTíínnh cchhấấtt hhóóaa hhọcc ccủủaa cáác nngguyyêên ttốố ttrroonngg cchuu kkìì khhôônng hhooàànn ttooàànn ggiốnngg nnhhaauu.. C.. NNgguuyyêênn ttửử ccủủaa ccáácc nngguuyyêênn ttốố trronngg ccùùnngg nnhhóómm AA ccóó ssốố ee llớớpp nnggooàài ccùùnngg bbằằnngg nnhhaauu. DD.. TTíínnhh cchhấấtt hhóóaa hhọọcc ccủủaa ccáácc nngguuyyêênn ttốố ttrroonngg ccùùnngg nnhhóómm bbaaoo ggiiờờ ccũũnngg ggiiốốnngg nnhhaauu Câu 37. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 1. Trong cùng một nhóm A, bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới 2. Trong cùng 1 chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A giảm dần từ trái qua phải 3. Trong cùng 1 chu kì, năng lượng ion hóa thứ nhất luôn tăng dần 4. Bán kính nguyên tử càng lớn, độ âm điện càng nhỏ A. Chỉ có 1, 2 đúng B. Chỉ có 2, 3, 4 đúng C. 1, 2, 3, 4 đều đúng D. Chỉ có 1, 2,3 đúng Câu 38. Trong oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm VI A, tỉ lệ khối lượng của X và oxi bằng 2 : 3. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng: A. 40 B. 64 C. 32 D. 24 Câu 39. Trong các phát biểu sau về bảng HTTH. Chọn phát biểu đúng. 1.Mỗi ô của bảng HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố. 2. Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần 3. Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH) Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 16 -
 • 18. 4. Các nguyên tố trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính chất tương tự A. Chỉ có 1, 3 đúng B. Chỉ có 1, 2 đúng C. Chỉ có 3, 4 đúng D. 1, 2, 3, 4 đều đúng Câu 40. Xác định số hiệu nguyên tử Z và hóa trị cao nhất trong hợp chất với O của nguyên tố X cùng hàng vớii Rb (Z = 37) và cùng phân nhóm với Ti (Z = 22) A. 40; 2 B. 39; 3 C. 40; 4 D. 41; 3 Câu 41. Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm III có cấu hình phù hợp là: A. [Ar]3s23p2 B. [Ar]3s23p1 C. [Ar]4s23d1 D. [Ar]3d14s2 Câu 42. Hóa trị tối đa với oxi của nguyên tố X thuộc nhóm IIIA, nguyên tố Y thuộc nhóm IIIB lần lượt là. A. 3, 3 B. 3, 5 C. 3, 6 D. 5, 5 Cââuu 4433.. CCóó 33 ngguuyyênn ttửử sốố pp đđềềuu llàà 1122,, ssốố khhốốii llầầnn llưượợtt làà 224,, 2255,, 2266.. CChhọọnn ccâuu ssaaii.. AA.. CCáácc nngguuyyêênn ttửử ttrrêênn llàà nnhhữữnngg đđồồnngg vvịị.. BB.. CCáácc nngguuyyêênn ttửử ttrrêênn đđềềuu ccùùnngg 11 nngguuyyêênn ttốố.. CC.. CChhúúnngg ccóó ssốố nnơơttrroonn llầầnn llưượợtt:: 1122,, 1133,, 1144.. DD.. SSốố tthhứứ ttựự llàà 2244,, 2255,, 2266 ttrroonngg bbảảnngg HHTTTTHH.. CCââuu 4444.. DDããyy cchhấấtt nnààoo ssaauu đđââyy đđưượợcc ssắắpp xxếếpp đđúúnngg tthheeoo tthhứứ ttựự ttíínnhh aaxxiitt ggiiảảmm ddầầnn:: AA.. HH22SSiiOO33,, HHAAllOO22,, HH33PPOO44,, HH22SSOO44,, HHCCllOO44 BB.. HHCCllOO44,, HH33PPOO44,, HH22SSOO44,, HHAAllOO22,, HH22SSiiOO33 CC.. HHCCllOO44,, HH22SSOO44,, HH33PPOO44,, HH22SSiiOO33,, HHAAllOO22 DD.. HH22SSOO44,, HHCCllOO44,, HH33PPOO44,, HH22SSiiOO33,, HHAAllOO22 CCââuu 4455.. CCấấuu hhììnnhh ee ccủủaa nngguuyyêênn ttửử XX:: 11ss2222ss2222pp6633ss2233pp55.. HHợợpp cchhấấtt vvớớii hhiiddrroo vvàà ooxxiitt ccaaoo nnhhấấtt ccóó ddạạnngg AA.. HHXX,, XX22OO77 BB.. HH22XX,, XXOO33 CC.. XXHH44,, XXOO22 DD.. HH33XX,, XX22OO55 CCââuu 4466.. HHợợpp cchhấấtt vvớớii hhiiddrroo ccủủaa nngguuyyêênn ttốố XX ccóó ccôônngg tthhứứcc XXHH33.. BBiiếếtt %% vvềề kkhhốốii llưượợnngg ccủủaa ooxxii ttrroonngg ooxxiitt ccaaoo nnhhấấtt ccủủaa XX llàà 5566,,3344%%.. NNgguuyyêênn ttửử kkhhốốii ccủủaa XX llàà:: AA.. 1144 BB.. 3311 CC.. 3322 DD.. 5522 Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 17 -
 • 19. CCââuu 4477.. OOxxiitt ccaaoo nnhhấấtt ccủủaa nngguuyyêênn ttốố YY llàà YYOO33.. TTrroonngg hhợợpp cchhấấtt vvớớii hhiiddrroo ccủủaa YY,, hhiiddrroo cchhiiếếmm 55,,8888%% vvềề kkhhốốii llưượợnngg.. YY llàà nngguuyyêênn ttốố:: AA.. OO BB.. PP CC.. SS DD.. SSee CCââuu 4488.. TTíínnhh cchhấấtt hhooặặcc đđạạii llưượợnngg vvậậtt llíí nnààoo ssaauu đđââyy bbiiếếnn tthhiiêênn ttuuầầnn hhooàànn tthheeoo cchhiiềềuu ttăănngg ccủủaa đđiiệệnn ttíícchh hhạạtt nnhhâânn:: ((11)) bbáánn kkíínnhh nngguuyyêênn ttửử;; ((22)) ttổổnngg ssốố ee;; ((33)) ttíínnhh kkiimm llooạạii;; ((44)) ttíínnhh pphhíí kkiimm;; ((55)) đđộộ ââmm đđiiệệnn;; ((66)) nngguuyyêênn ttửử kkhhốốii AA.. ((11)),, ((22)),, ((55)) BB.. ((33)),, ((44)),, ((66)) CC.. ((22)),, ((33)),, ((44)) DD.. ((11)),, ((33)),, ((44)),, ((55)) CCââuu 4499.. TTrroonngg ccùùnngg mmộộtt nnhhóómm AA,, kkhhii ssốố hhiiệệuu nngguuyyêênn ttửử ttăănngg ddầầnn tthhìì:: AA.. NNăănngg llưượợnngg iioonn hhóóaa ggiiảảmm ddầầnn.. BB.. NNgguuyyêênn ttửử kkhhốốii ggiiảảmm ddầầnn.. C.. TTíínnh kkiimm looạạii ggiiảảmm dầầnn. D.. BBáánn kkíínnhh nngguuyyêênn tử ggiiảảm ddầần.. Câu 50. Nguyên tử nguyên tố X có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 13, số khối bằng 27. Số electron hoá trị là: A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 Diễn đàn chia sẽ kiến thức Facebook: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : [email protected] Trang - 18 -