wainch là gì - Nghĩa của từ wainch

wainch có nghĩa là

Một người phụ nữ stanky có thái độ turd và nghĩ rằng cô ấy tốt hơn bạn

Ví dụ

Ill Kick Wainch trong Cooter của cô ấy.

wainch có nghĩa là

bất kỳ cô gái nào không có độ

Ví dụ

Ill Kick Wainch trong Cooter của cô ấy. bất kỳ cô gái nào không có độ

wainch có nghĩa là

A southern US colloquialism for the term "wench". A woman of low character or questionable morals.

Ví dụ

Ill Kick Wainch trong Cooter của cô ấy.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết wainch là gì - Nghĩa của từ wainch