Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số 2007/135

7$\frac{33}{201}$=7$\frac{11}{67}$  =$\frac{7x67+11}{67}$=$\frac{480}{67}$

3 rút gọn các phân số sau

a)$\frac{189}{210}$=$\frac{7}{10}$  

b)$\frac{7676}{8484}$=$\frac{1919}{2121}$  

 1SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ

$\frac{12}{13}$và $\frac{11}{14}$

MC:182

$\frac{12}{13}$=$\frac{168}{182}$   $\frac{11}{14}$= $\frac{143}{182}$

Vì $\frac{168}{182}$>$\frac{143}{182}$ nên $\frac{12}{13}$>$\frac{11}{14}$

Xắp sếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

CÁC SỐ THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN BÉ LÀ:

$\frac{21}{25}$;$\frac{60}{81}$:$\frac{19}{29}$

Viết các phân số sau dướidạng hỗn số:

2007/135 = ............................................

17/12 = .................................................

126/27 = ...............................................

311/39 = ...............................................

NHANH NHA, MÌNH ĐANG CẦN GẤP!

viết các phân số sau đây thành hỗn số

2007 / 135

17 / 12

126 / 27

311/39

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!