very cool stuff là gì - Nghĩa của từ very cool stuff

very cool stuff có nghĩa là

1. Một biểu thức được sử dụng khi bạn nghĩ rằng một cái gì đó là rất tuyệt
2. Thuốc
3. A shitty trang web

Thí dụ

1 "Anh bạn đó là một số thứ rất tuyệt trên máy tính của bạn!"
2 "Ay bạn có điều đó công cụ rất hay của Nigga?
3. Dude 1: "VeryCoolstuff. Net là một trang web tồi tệ" Dude 2: "đồng ý"