ur dick a shrimp là gì - Nghĩa của từ ur dick a shrimp

ur dick a shrimp có nghĩa là

Gây tổn thương từ của mọi thời đại

Thí dụ

Sergio: Mẹ của bạn Gay
Jaden: Ur Dick A Tôm
*kết thúc thế giới*

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết ur dick a shrimp là gì - Nghĩa của từ ur dick a shrimp