Từ tập A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau

Từ các số 1;2;3;4;5;6;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 1. có 4 chữ số? 2. có 4 chữ số đôi một khác nhau 3. chẵn có 4 chữ số. 4. chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau? 5. có 4 chữ số trong đó chữ số đầu tiên là chữ số 2? 6. số tự nhiên gồm 4 chữ số mà không chia hết cho 5?