Top 16 luật các to chức tín dụng số 47 2010 qh12 2022

Top 1: Luật Viên chức 2010, Luật số 58/2010/QH12 mới nhất 2020

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: . QUỐC HỘI ----------------Luật số: 58/2010/QH12. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban hành Luật viên chức.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.Điều 2
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebQuy định này được nêu rõ tại Luật Viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 29/11/2010. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. ...

Top 2: Luật viên chức 2010 số 58/2010/QH12

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 126 lượt đánh giá
Tóm tắt: . THE NATIONAL ASSEMBLY -------. SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom – Happiness ---------. No. 58/2010/QH12. Hanoi, November 15, 2010 . LAWON PUBLIC EMPLOYEESPursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10: The National Assembly promulgates the Law on Public Employees.Chapter 1GENERAL PROVISIONSArticle 1. Scope of regulationThis Law provides for public employees: rights and obligations
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebLuật viên chức 2010 số 58/2010/QH12 quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ... Điều 47. Quản lý nhà nước về viên chức. 1. Chính phủ thống nhất quản lý … ...

Top 3: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2017 Luật Các tổ chức tín dụng

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: . VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 07/VBHN-VPQH. Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 . LUẬTCÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGLuật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebVăn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng do Văn phòng Quốc hội ban hành ... Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: ... ...

Top 4: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 số 59/2010/QH12

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 175 lượt đánh giá
Tóm tắt: . QUỐC HỘI -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------. Luật số: 59/2010/QH12. Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010. LUẬTBẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebLuật số: 59/2010/QH12. Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010 ... đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. ... nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp ... ...

Top 5: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 122 lượt đánh giá
Tóm tắt: . QUỐC HỘI -------------- Luật số: 46/2010/QH12. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------. LUẬTNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều. chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Điều 2. Vị trí
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebLuật số: 46/2010/QH12. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để đánh … ...

Top 6: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 số 46/2010/QH12

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: . QUỐC HỘI -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------. Luật số: 46/2010/QH12. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010. LUẬTNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Điều 2.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebLuật số: 46/2010/QH12. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 . LUẬT. ... Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để đánh giá, thanh tra, giám sát tình hình hoạt … ...

Top 7: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tác giả: vbpl.vn - Nhận 102 lượt đánh giá
Tóm tắt: CSDL quốc gia về VBPL » CSDL Ngân hàng Nhà nước Việt Nam » . Văn bản pháp luật » Luật 47/2010/QH12   Văn bản được HD, QĐ chi tiết (1) Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992. [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn].  .   Văn bản hiện thời Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng.  .   Văn bản HD, QĐ chi tiết (293) Thông. tư 04/2022/TT-NHNN Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài [Thuộc tính] [
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebVăn bản pháp luật » Luật 47/2010/QH12; ... Thông tư 21/2021/TT-NHNN Quy định về việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội ... Thông tư 23/2013/TT-NHNN Quy định việc các tổ … ...

Top 8: Luật Giáo dục 2019, Luật số 43/2019/QH14 mới nhất 2021

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 132 lượt đánh giá
Tóm tắt: . QUỐC HỘI -------Luật số: 43/2019/QH14. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.Điều
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebLuật Giáo dục 2019, số 43/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, theo đó tốt nghiệp 2 năm không làm đúng ngành cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí, luật giáo dục hiện hành 2020 ... Tín dụng giáo dục ... Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ … ...

Top 9: Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật số 22/2008/QH12

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: LUẬTCÁN BỘ, CÔNG CHỨCCỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯSỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.   . CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNgày 13/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Luật quy định: quản lý cán bộ, công chức (CBCC) phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ … ...

Top 10: Luật các tổ chức tín dụng 2010 số 47/2010/QH12 - Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 180 lượt đánh giá
Tóm tắt: . QUỐC HỘI -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------. Luật số: 47/2010/QH12. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010. LUẬTCÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 6, 2010 · Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, ...Số hiệu: 47/2010/QH12Ngày ban hành: 16/06/2010Ngày công báo: Đã biếtNơi ban hành: Quốc hội16 thg 6, 2010 · Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, ...Số hiệu: 47/2010/QH12Ngày ban hành: 16/06/2010Ngày công báo: Đã biếtNơi ban hành: Quốc hội ...

Top 11: Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng

Tác giả: vbpl.vn - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: CSDL quốc gia về VBPL » CSDL Ngân hàng Nhà nước Việt Nam » . Văn bản pháp luật » Luật 47/2010/QH12   Văn bản được HD, QĐ chi tiết (1) Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992. [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn].  .   Văn bản hiện thời Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng.  .   Văn bản HD, QĐ chi tiết (293) Thông. tư 04/2022/TT-NHNN Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài [Thuộc tính] [
Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng. Văn bản HD, QĐ chi tiết (293). Thông tư 04/2022/TT-NHNN Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ...Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng. Văn bản HD, QĐ chi tiết (293). Thông tư 04/2022/TT-NHNN Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ... ...

Top 12: Luật số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng

Tác giả: credent.net - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: LUẬT SỐ 47/2010/QH12CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGCHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động,. kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:1. Tổ chức tín dụng;. 2. Chi nhánh ngân hà
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 9, 2016 · Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, ...19 thg 9, 2016 · Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, ... ...

Top 13: Luật các tổ chức tín dụng 2010 - vanbanphapluat.co

Tác giả: vanbanphapluat.co - Nhận 116 lượt đánh giá
Tóm tắt: QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------Luật số: 47/2010/QH12Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 . LUẬTCÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số. 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này. quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải th
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 6, 2010 · Ngày 16/06/2010,Quốc hội đã ban hành Luật các tổ chức tín dụng 2010 Thuộc lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng và sẽ có ... Luật số: 47/2010/QH12.Số hiệu: 47/2010/QH12Số công báo: Từ số 568 đến số 569Ngày ban hành: 16/06/2010Cơ quan ban hành: Quốc hội16 thg 6, 2010 · Ngày 16/06/2010,Quốc hội đã ban hành Luật các tổ chức tín dụng 2010 Thuộc lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng và sẽ có ... Luật số: 47/2010/QH12.Số hiệu: 47/2010/QH12Số công báo: Từ số 568 đến số 569Ngày ban hành: 16/06/2010Cơ quan ban hành: Quốc hội ...

Top 14: Luật các tổ chức tín dụng 2010 mới nhất - Luật Toàn Quốc

Tác giả: luattoanquoc.com - Nhận 152 lượt đánh giá
Tóm tắt: Luật các tổ chức tín dụng 2010 Luật các tổ chức tín dụng 2010...Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể... Luật các tổ chức tín dụng 2010. QUỐC HỘI ——-. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———. Luật số: 47/2010/QH12. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010. LUẬTCÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;&n
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) Luật số: 47/2010/QH12 ... Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. ... Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ...Xếp hạng 5,0 sao (1) Luật số: 47/2010/QH12 ... Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. ... Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ... ...

Top 15: Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

Tác giả: luatminhgia.com.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài... như sau:. QUỐC HỘI -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------. Luật số: 47/2010/QH12. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010. LUẬTCÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ ngh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; ...Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; ... ...

Top 16: ​Hệ thống quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong lĩnh vực ...

Tác giả: phapdien.moj.gov.vn - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Các tổ chức tín dụng (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 22). Đến nay, Bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển xong đề mục. Các tổ ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề mục Các tổ chức tín dụng có cấu trúc gồm 11 Chương (trong đó có 10 Chương của Luật số 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng và 01 Chương bổ sung).Đề mục Các tổ chức tín dụng có cấu trúc gồm 11 Chương (trong đó có 10 Chương của Luật số 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng và 01 Chương bổ sung). ...