Top 0 ý nghĩa chủ yếu việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở bắc trung bộ là 2022