Toán lớp 4 đề thi giữa kì 2

Tài liệu Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất tổng hợp từ đề thi môn Toán học 4 của các trường THCS trên cả nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Giữa học kì 2 Toán học lớp 4. Mời các bạn cùng đón xem:

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5đ): Phân số nào sau đây lớn hơn 1:

A.  35

B.   110

C.  69   

D. 3311

Câu 2 (1đ): Chọn câu trả lời đúng nhất:

a)     Số chia hết cho 5 và 2 là:

A.   11 

B. 60 

C. 123

D. 224

b)    Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9….8 chia hết cho 3 và 9 là:

A.   0

B. 1   

C. 2 

D. 3

Câu 3 (0,5đ): 10 000 000m2 = …………km2.

A.   10 

B. 100 

C. 1000 

D. 10 000

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

A.   4m2 3dm2 

B. 40m2 30dm2

C. 40m2  3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

A.  Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

B.  Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

C.  Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

D.  Hình thoi có bốn cạnh song song và bằng nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

A.   140cm2 

B. 24cm2   

C. 70cm2  

D. 48cm2

B.  Tự luận

Câu 7: Tính:

a)  13+45 

b)  201611-1611

c) 67x3

d) 129:73

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 198×27+198×72+198

Câu 9. Một mảnh đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 30m, độ dài đường chéo thứ hai bằng 23  đường chéo thứ nhất. Tính diện tích của mảnh đất đó.

.....................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần I

1. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ trống:

a.  914……… 1

c.  89………811

b.  56……….46

d.  34………1216

2. Khoanh vào chữ trước kết quả đúng nhất:

Các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 5 là :

A. 14;41;23;32     

B.  23;14;05

C. 50;14;41;23;32

D. 05;14;41;23;32

3. Ghi đúng ( Đ ) sai ( S ) vào …..

a. 300dm2 > 2m2 79dm2 ……

b.2dm2 5cm2 = 25cm2 …….

PHẦN II

1. Đặt tính rồi tính:

1803 × 205

31008 : 304

b.Tính :

3 + 45  = ……………….   

              ………………..

 43- 27  = ………………..

             ……………….                                  

2. Tính diện tích hình bình hành có đáy là 25m, chiều cao 32m

3. Tổng số đo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là 205m, biết chiều rộng kém chiều dài 25m. Hãy tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

4. Một phép chia có dư số bị chia là 2013, thương là 167, số dư là 9. Hãy tìm số chia.

........................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I.        Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Phân số nào dưới đây bằng phân số 

 ?

Câu 2 : Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 

 ?

Câu 3 : Phân số lớn nhất trong các phân số 

 là:

Câu 4 : Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là:

A. 456

B. 4506

C. 456 000

D. 450 006

Câu 5 : Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?

Câu 6 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số 

 là:

A. 24

B.2 2

C. 28

D. 26

Câu 7 : Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Câu 8 : Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là:

A. AH và HC; AB và AH

B. AB và BC ; CD và AD

C. AB và DC; AD và BC

D. AB và CD; AC và BD

II/ Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1 : Đọc các phân số sau:

: ........................................................................................................................

: .........................................................................................................................

: .........................................................................................................................

: ..........................................................................................................................

Bài 2 : Điền dấu <, >, = vào chỗ trống:

Bài 3 : Tính:

Bài 4 : Tìm X:

Bài 5 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng 

 chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

……………………………….

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: (2 điểm)

a) Phân số nào dưới đây bằng phân số  ?

b) Rút gọn phân số 

 ta được phân số tối giản là:

c) Các phân số 

 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

d) 4 tấn 25 kg =………. kg

A. 4025 kg

B. 425 kg

C. 4250 kg

Câu 2 (1,0 điểm) :

a) Hình bình hành là hình:

A. Có bốn góc vuông.

B. Có bốn cạnh bằng nhau.

C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ………….cm2 là:

A. 456

B. 4506

C. 450 006

Phần II. Tự luận:

Bài 1 (2,0 điểm) : Tính:

Bài 2 (1,0 điểm) : Tìm x:

Bài 3 (2,5 điểm) : Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60m. Chiều rộng bằng 

 chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó?

Bài 4 (1,5 điểm) : Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

.....................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1 (1,0 điểm) : Quy đồng mẫu số hai phân số 

 và 
 ta được :

Câu 2 (1,0 điểm) : Số thích hợp điền vào ô trống để 

 là:

A. 66

B. 16

C. 20

D. 33

Câu 3 (1,0 điểm) : Bác Dậu nhận sửa một con đường. Ngày đầu bác sửa được 

 con đường. Ngày thứ hai bác sửa được 
 con đường. Sau hai ngày, bác Dậu còn phải sửa tiếp số phần con đường để xong cả con đường là:

A. 

 (con đường)

B. 

 (con đường)

C. 

 (con đường)

D. 

 (con đường)

Câu 4 (1,0 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. tấn = 6 tạ 

b. 5m2 = 50000 cm2 

c. thế kỉ = 70 năm 

d. 2 ngày 3 giờ = 27 giờ 

Câu 5 (1,0 điểm) : Một mảnh bìa hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 2dm và 21cm. Diện tích của mảnh bìa hình thoi đó là:

A. 21cm2

B. 420cm2

C. 42cm2

D. 210cm2

Câu 6 (1,0 điểm) : Giá trị của y trong 

 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7 (1,0 điểm) : Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào ô trống

Câu 8 (1,0 điểm) :

a) Tìm y

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

Câu 9 (1,0 điểm) : Đội thể dục Aerobic của trường A có 20 bạn nữ. Số bạn nam bằng 

 số bạn nữ. Hỏi đội thể dục Aerobic của trường A có tất cả bao nhiêu bạn?

Câu 10 (1,0 điểm) : Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 54m, chiều cao bằng 

 độ dài đáy. Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, trung bình 4m2 thu hoạch được 16kg rau. Hỏi mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam rau ?

.....................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 6

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

1.Nối đúng cột A với cột B tương ứng:

2. Gạch chéo ( x ) vào ô trốn của câu trả lời đúng:

a. Trong phép chia, số dư luôn như thế nào?

bằng 0 ……                        

bé hơn số chia ……                

lớn hơn số chia ……

b. Các số đo dưới đây bằng nhau:

8m 2mm = 802mm ……                   2 tấn 25kg = 225kg …….

3dm2 9cm2 = 390cm2 …….               1 giờ 45 phút = 105 phút …….

3. Đúng ghi Đ, nếu sai sửa lại cho đúng vào chỗ trống bên cạnh :

4. Tìm y, biết:  (y : 2) + 14 = 32

5. Tổng số tuổi của bố An và An là 36 tuổi. An kém bố 28 tuổi. Hỏi tuổi của bố An và của An ?

6. Cho hai hình chữ nhật, hình thứ nhất có chiều dài 36cm, chiều rộng 24cm, hình thứ hai có chiều dài bằng chiều dài hình thứ nhất. Hỏi chiều rộng của hình chữ nhật thứ hai là bao nhiêu, biết rằng diện tích hình thứ hai bằng 13  diện tích hình thứ nhất?

 

.....................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 7)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

A. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh song song và bằng nhau

B. Thương đúng của một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 là một phân số.

C. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất chia với phân số thứ hai đảo ngược.

D. Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 m. Viết tắt là km2.

Câu 2: Quy đồng mẫu số các phân số 

 ta được các phân số là:

 

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta sử dụng 

 để làm vườn, phần đất còn lại để đào ao. Tính diện tích đất dùng để làm vườn?

A.186m2.

B. 252m2.   

C. 420m2.

D. 168m2.

Câu 4: 8 km2 325 dam2 = …… m2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 8032500

B. 803250

C. 8325000

D. 832500

Câu 5: Cách rút gọn phân số 

 nào dưới đây là đúng:

 

Câu 6: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng 

 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

A. 3741 m2.

B. 3174 m. 

C. 3174m2.

D. 3741m.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2điểm): Tính: (rút gọn nếu có)

 

Câu 2 (2điểm):

a) Tìm x, biết:

b) Tính thuận tiện nhất:

Câu 3 (3điểm): Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất 

 đàn gà, lần thứ hai bán được 
 đàn gà thì đàn gà còn lại 60 con. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu con gà?

...................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 8)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1.  Cho 7 phân số sau : 73 ;  413;  213 ; 73 ; 415 ;74

Phân số có giá trị lớn nhất là :

A. 73 

B. 74

C. 413

D. 213

Câu 2.  Phân số  lớn hơn 1 là : 

A. 811

B.1111

C.413

D.213

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để  25dm2 + 25cm2= . . . . . cm2  

         A    50

B.       5050

C.   2525

D.   2050

Câu  4.  Số tự nhiên m thỏa mãn  < m <  là :

Câu 5.  Hiệu của 114  và 34 là :

Câu 6.  Tổng của  116  và 136  là :

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 : (2 điểm) Tìm  x

a) 200 : x + 400 : x = 2

b)    x  x  +  x  x  = 2

Câu 2 : ( 2 điểm ) Tính nhanh giá trị biểu thức

  a)1932+321+1332

b)   13x 16 : 83     

Câu 3 : ( 2 điểm )  Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng 25 số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn 14 300 kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho đó có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 4 : ( 1 điểm )  Tính bằng cách thuận tiện nhất.

2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019

...........................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 9

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 9)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1.

 

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số 

 

Câu 3: Cho 7 phân số sau :

Phân số có giá trị nhỏ nhất là :

 

Câu 4: Phép chia 

 có kết quả là:

 

Câu 5: Chọn đáp án đúng

 

Câu 6:

 thì m là số tự nhiên có giá trị là :

A. 2

B. 3   

C. 4   

D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

 

Câu 2 (2 điểm): Tính:

 

Câu 3 (3 điểm): Trong cửa hàng tạp hoá có hai can xăng chứa 72l. Sau khi bán cửa hàng còn lại 

 số lượng xăng. Tính số tiền xăng đã bán. Biết mỗi lít xăng có giá 18200 đồng.

...............................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 10)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được đọc là:

A. Hai mưới lăm phần bốn mươi ba.

B. Hai mươi lắm trên bốn mươi ba.

C. Hai mươi lăm chia bốn mươi ba.

D. Bốn mươi ba phần hai mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số thích hợp điền vào chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5 tấn = ............ kg. Số thích hợp điền vào chổ chấm là

A. 500   

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành có đặc điểm là

A. Hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.

B. Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 4: Một hình bình hành có độ dài đáy là 

 m, chiều cao là 
 m. Diện tích của hình bình hành đó là:

 

Câu 5: Phân số nào sau đây không bằng với phân số 

 :

 

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD có :

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

a) Các cặp canh song song với nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh bằng nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

 

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật có nữa chu vi là 

 m, chiều dài hơn chiều rộng  m. Tính diện tích của miếng bìa đó?

.........................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 11

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 11)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số lớn nhất trong các phân số 

 là :

 

Câu 2: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là:

A. 456    B. 4506    C. 4560     D. 450006

Câu 3: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ?

 

 

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 

 là :

A. 24 

B.22 

C. 28

D. 26

Câu 5: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

 

Câu 6: Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là:

A. AH và HC ; AB và AH

B. AB và BC ; CD và AD

C. AB và DC ; AD và BC

D. AB và CD; AC và BD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm: Điền vào chỗ trống dấu < , >

 

Câu 2 (2 điểm): Tìm X

 

Câu 3 (3 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng 

 chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

...........................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 hay nhất - Đề 12

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 12)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

Câu 2: Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

A. 0

B. 1   

C. 2

D.5

Câu 3: Trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết cho 3 là:

A. 32743 

B. 41561

C. 54567 

D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích 

 , chiều dài 
 m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

 

Câu 5: Giá trị của biểu thức 

là:

 

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại: 

 số em của lớp đạt loại Giỏi, 
 số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

......................................................

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Toán lớp 4 đề thi giữa kì 2