Thể tích h2 (đktc) cần để hiđrohoá hoàn toàn 4,42 kg triolein nhờ xúc tác ni là bao nhiêu lit?

Thể tích H2 (đktc) cần thiết hiđro hóa hoàn toàn 1 tấn olein (glixerol trioleat) nhờ chất xúc tác Ni là bao nhiêu lít ?

Thể tích H2 (đktc) cần thiết hiđro hóa hoàn toàn 1 tấn olein (glixerol trioleat) nhờ chất xúc tác Ni là bao nhiêu lít ?

A. 76018 lít.

B. 760,18 lít.

C. 7,6018 lít.

D. 7601,8 lít.

Thể tích H2(đktc) tối thiểu cần dùng để hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein là

A.0,448 lít

B.0,896 lít

C.1,344 lít

Đáp án chính xác

D.2,016 lít

Xem lời giải

Thể tích H2(đktc) cần để hiđro hóa hoàn toàn 1 tấn triolein (trioleoyglixerol) là

76018,1 lít. 760,181 lít. 7,60181 lít. 7601,81 lít. Hướng dẫn giải:

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 →​(C17H35COO)3C3H5

Thể tích H2 (đktc) = \(\frac{1\times10^6}{884}\times3\times22,4\)= 76018,1 lít

Đáp án:

$V_{H2} ≈76018 (l)$

Giải thích các bước giải:

Đổi $1\ \text{tấn} =1000000\ g$

Ta có: $n_{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}=\dfrac{1000000}{884}=1131,22\ (mol)$

$⇒n_{H2} = 3n_{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}$

$⇒ V_{H2} ≈ 3393,7.22,4 ≈76018 (l)$


Caption

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Lazi - Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn

 • Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập
 • Nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí
 • Kết nối với các bạn học sinh giỏi và bạn bè cả nước