Chủ đề: annuities

Có 1 bài viết

annuities là gì - Nghĩa của từ annuities
annuities là gì - Nghĩa của từ annuities

annuities có nghĩa làHàng năm Thanh toán.Thí dụTôi khuyên bạn bạn tiếp tục sống chỉ để gyước những người đang trả tiền niên kim của bạn.Đó là niềm vui ...