sonic forces speed battle là gì - Nghĩa của từ sonic forces speed battle

sonic forces speed battle có nghĩa là

Trò chơi Rigged di động Sonic cho thiết bị di động nhất.

Thí dụ

Guy 1: Này bạn đã chơi Sonic Lực lượng: Tốc độ Battle? Guy 2: Ồ bạn có nghĩa là trò chơi Rigged?Tổng cộng...

sonic forces speed battle có nghĩa là

Một trò chơi được thực hiện bởi trò chơi không đủ năng lực nhà phát triển.

Thí dụ

Guy 1: Này bạn đã chơi Sonic Lực lượng: Tốc độ Battle?

sonic forces speed battle có nghĩa là

Guy 2: Ồ bạn có nghĩa là trò chơi Rigged?Tổng cộng...

Thí dụ

Guy 1: Này bạn đã chơi Sonic Lực lượng: Tốc độ Battle?