Quy định và ký hiệu trên hóa đơn tiền điện năm 2024

Ký hiệu & số hóa đơn Thông tư 78 sang năm 2024 thay đổi như thế nào???

  • Tất cả blog
  • Tin tức
  • Ký hiệu & số hóa đơn Thông tư 78 sang năm 2024 thay đổi như thế nào???

Khi bước sang năm 2024, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn điện tử có sự thay đổi như thế nào? Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cần phải thực hiện điều gì cho sự thay đổi này?

1. Căn cứ pháp lý Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư 78/2021/TT-BTC ký hiệu hóa đơn điện tử được quy định như sau:

“b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

– Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

– Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2024 thì thể hiện là số 24;

– Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng…”

Nguồn: Văn bản ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính

  • Căn cứ khoản 3 Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, số hóa đơn được quy định như sau:

“a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.”

2. Sự thay đổi của ký hiệu và số hóa đơn điện tử trong năm 2024

\=> Hóa đơn điện tử được lập từ ngày 01/01/2024 sẽ được thay đổi như sau: Hai ký tự thể hiện năm lập hóa đơn sẽ là 24. Khi bắt đầu năm 2024, số hóa đơn sẽ được bắt từ 1 tương ứng với từng ký hiệu hóa đơn.

Ví dụ:

  • Năm 2023 sử dụng hóa đơn có ký hiệu 1K23THH thì sang năm 2024 sẽ chuyển thành 1K24THH.
  • Với hóa đơn cuối cùng của năm 2023 có ngày lập là 31/12/2023, ký hiệu 1C23TYY, số hóa đơn 00000999 thì khi bước sang năm 2024, phần mềm sẽ tự động cập nhật ký hiệu của hóa đơn đầu tiên có ngày lập thuộc năm 2024 thành 1C24TYY và số hóa đơn là 00000001. Để hỗ trợ Quý khách hàng nhanh chóng phát hành hóa đơn điện tử cho năm tài chính 2024, TS24 xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

​ Quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại: http://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000145521-phát-hành-nhanh-hóa-đơn-điện-tử-cho-năm-tài-chính-tiếp-theo

Theo quy định của pháp luật, một trong những tiêu thức bắt buộc cần phải có trong nội dung của hóa đơn điện tử đó chính là kí hiệu hóa đơn điện tử (hay ký hiệu mẫu số hóa đơn). Vậy ký hiệu hóa đơn điện tử được quy định ra sao? Thể hiện như thế nào?…cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Contents

Quy định về kí hiệu mẫu số hóa đơn

Theo thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành mới nhất vào ngày 30/9/2019 có quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Quy định và ký hiệu trên hóa đơn tiền điện năm 2024

Quy định về kí hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Theo đó, ký hiệu mẫu số hóa đơn thường gồm 11 ký tự, trong đó:

– 02 ký tự đầu tiên thể hiện loại hóa đơn

– 04 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn

– 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

– 01 ký tự tiếp theo là “/” dùng để phân biệt số liên với số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn

– 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Ví dụ: Hóa đơn có mẫu số 01GTKT1/001 sẽ được hiểu như sau:

– 01: Loại hóa đơn GTGT

– GTKT: loại hóa đơn giá trị gia tăng

– 1: Hóa đơn này có 1 liên

– 001: mẫu thứ nhất của loại hóa đơn GTGT có 3 liên

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn

Quy định và ký hiệu trên hóa đơn tiền điện năm 2024

Quy định về kí hiệu hóa đơn điện tử

Kí hiệu hóa đơn điện tử là nhóm có 6 ký tự trong trường hợp hóa đơn sử dụng bởi các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in. Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định rõ về 6 ký hiệu trên hóa đơn điện tử như sau:

1. Về 2 ký hiệu đầu tiên

Ký hiệu đầu tiên là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của Bảng chữ cái Tiếng Việt để phân biệt các ký hiệu hóa đơn, bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y.

2. Về 1 ký tự tiếp theo

Hai ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt tên hóa đơn với số thứ tự mẫu.

3. Về 3 ký tự tiếp theo

Hai ký tự tiếp theo thể hiện năm thông báo phát hành hóa đơn và hình thức hóa đơn.

– Năm thông báo phát hành hóa đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm

– Ký hiệu hình thức hóa đơn được sử dụng 01 trong 3 ký tự sau:

  • Loại hóa đơn điện tử: E
  • Loại hóa đơn đặt in: P
  • Loại hóa đơn tự in: T

Quy định và ký hiệu trên hóa đơn tiền điện năm 2024

Quy định về kí hiệu hóa đơn điện tử

Ví dụ: Hóa đơn điện tử có ký hiệu AA/19E trong đó:

– AA: ký hiệu hóa đơn

– 19: hóa đơn được phát hành năm 2019

– E: Kí hiệu hóa đơn điện tử

Ngoài ra, để phân biệt hóa đơn đặt in của các Cục Thuế và hóa đơn của các tổ chức cung cấp, hóa đơn do Cục Thuế in, phát hành thì một số hóa đơn sẽ có thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (Gọi là mã hóa đơn do Cục thuế in phát hành)

Ví dụ:

01AA/19P: Hóa đơn có ký hiệu do Cục Thuế Hà Nội đặt in, phát hành năm 2019

03AB/19P: Hóa đơn có ký hiệu do Cục Thuế Tp.HCM đặt in, phát hành năm 2019.

Nếu có thắc mắc về hóa đơn điện tử nói chung và quy định về kí hiệu hóa đơn điện tử hay những thủ tục cần thiết để khởi tạo hóa đơn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp chính xác nhất. Chi tiết xin liên hệ: