Phương pháp nào sau đây đúng để tạo ra các có thể có kiểu gen đồng hợp tử

Câu hỏi

Nhận biết

Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?


A.

B.

C.

Lai tế bào xô ma khác loài.

D.

Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

  • Xem đáp án Lớp 12 MÔN HÓA

  • Xem đáp án Lớp 12 MÔN HÓA

  • Xem đáp án Lớp 12 MÔN HÓA

  • Xem đáp án Lớp 12 MÔN HÓA

  • Xem đáp án Lớp 12 MÔN HÓA

25/08/2022 12

A. Lai tế bào xôma khác loài

B. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.

Đáp án chính xác

Đáp án B Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một cá thể có kiểu gen ABabDEde  biết khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM. Các tế bào sinh tinh của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lí thuyết, trong số các loại giao tử được tạo ra, loại giao tử Ab DE chiếm tỉ lệ

Xem đáp án » 25/08/2022 45

Cho cây hoa đỏ (P) có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số cây hoa trắng ở F1, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ

Xem đáp án » 25/08/2022 44

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 25/08/2022 41

Một quần thể thực vật lưỡng bội, ở thế hệ xuất phát (P) gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Nếu tự thụ phấn bắt buộc thì theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ F2 là

Xem đáp án » 25/08/2022 37

Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

Xem đáp án » 25/08/2022 34

Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là

Xem đáp án » 25/08/2022 33

Ở ruồi giấm, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?

Xem đáp án » 25/08/2022 30

Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

Xem đáp án » 25/08/2022 29

Từ 3 loại nu G, U, X có thể tạo ra tối đa bao nhiêu bộ ba mã hóa axit amin?

Xem đáp án » 25/08/2022 27

Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)?

Xem đáp án » 25/08/2022 26

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: XDXd × XDY, thu được F1. Ở F1 có tổng số ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 53,75%. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1, số ruồi có kiểu gen không thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/08/2022 25

Trong các bộ ba sau đây, có bao nhiêu bộ ba là bộ ba kết thúc?

I. 5'UAG3'. II. 5'UAA3'. III. 5'AUG 3'. IV. 3'UAA5'

Xem đáp án » 25/08/2022 24

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 25/08/2022 22

Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng

Xem đáp án » 25/08/2022 22

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của lệch bội thể một là

Xem đáp án » 25/08/2022 21