online face reveal day là gì - Nghĩa của từ online face reveal day

online face reveal day có nghĩa là

Tùy chọn Ngày để ăn mừng!Tiết lộ những gì bạn trông như thế nào vào ngày 3 tháng 12 cho bạn bè trực tuyến bạn tin tưởng hoặc chỉ là những người ngẫu nhiên !!!Chúc vui vẻ!!

Thí dụ

Này, bạn có biết Ngày tiết lộ trực tuyến không?