national be a dick day may 13th là gì - Nghĩa của từ national be a dick day may 13th

national be a dick day may 13th có nghĩa là

bất cứ khi nào bạn là một tinh ranh cho mọi người

Thí dụ

Mọi người Hỏi Mọi người Khi nào Quốc gia là một ngày tinh ranh ngày 13 tháng 5