Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng trong cùng một quần thể

  • 14/10/21
Câu hỏi: Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cạnh tranh cùng loài sẽ dẫn tới làm giảm kích thước của quần thể.
II. Trong cùng một quần thể, cạnh tranh có thể sẽ làm tăng khả năng sinh sản.
III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể.
IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với sức chứa của môi trường.
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Lời giải
Có 3 phát biểu đúng là I, III, IV. II sai. Vì cạnh tranh sẽ làm giảm tỉ lệ sinh sản.
Đáp án C.
Click để xem thêm...
Written by

The Collectors

Moderator
Moderator
  • Bài viết65,014
  • Điểm tương tác75
  • Điểm47