jambe a part là gì - Nghĩa của từ jambe a part

jambe a part có nghĩa là

Để trở thành một "chân xa nhau" là một phần tích phân của hệ thống trong khi duy trì tính cá nhân của một người liên quan đến hệ thống nói trên.

Thí dụ

Bạn là một Jambe một phần!Tôi ghét công việc của tôi, làm thế nào bạn sống ?!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết jambe a part là gì - Nghĩa của từ jambe a part