Hereby la gi

hereby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hereby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hereby.

Từ điển Anh Việt

 • hereby

  /'hiə'bai/

  * phó từ

  bằng biện pháp này, bằng cách này

  do đó, nhờ đó, nhờ thế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hereby

  (formal) by means of this

  I hereby declare you man and wife

  Synonyms: herewith

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'hiə'bai/

Thêm vào từ điển của tôi

chưa có chủ đề

 • phó từ

  bằng biện pháp này, bằng cách này

 • do đó, nhờ đó, nhờ thế

  Từ gần giống

  whereby thereby


Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề:

 • Từ vựng chủ đề Động vật
 • Từ vựng chủ đề Công việc
 • Từ vựng chủ đề Du lịch
 • Từ vựng chủ đề Màu sắc
 • Từ vựng tiếng Anh hay dùng:

 • 500 từ vựng cơ bản
 • 1.000 từ vựng cơ bản
 • 2.000 từ vựng cơ bản
 • I hereby sentence you to Beaumont Supermax where you will await execution.

  Tôi tuyên án đưa anh đến Beaumont Supermax nơi anh sẽ chờ án tử hình.

  I hereby sentence the defendant's arm to one year in prison.

  phép không độc quyền.

  Đại lý này đại diện và bảo đảm rằng:.

  and unconditionally Loving with myself.

  và yêu thương vô điều kiện với chính mình.

  I hereby recognize that you are now the absolute owner thereof.

  Giờ đây tôi đã biết rằng ngài chính là chủ nhân thực sự của mình.

  ở những vùng đất bên dưới.

  Các vị được yêu cầu giao nộp vũ khí.

  Vì vậy nay chúng tôi đồng ý những điểm sau đây:.

  You hereby explicitly agree to accept email messages from MOBROG.

  khoát về việc nhận email thông báo từ MOBROG.

  Ethan anh và Martin được lệnh làm trinh sát dân sự.

  This thesis hereby critically reviews current and

  past housing projects in Hong Kong and stating the notion of verticality as the only solution.

  và quá khứ dự án nhà ở tại Hong Kong và nêu rõ khái niệm verticality là giải pháp duy nhất.

  not to claim any rights in the content review and.

  và đồng ý không đòi hỏi bất kỳ quyền nào trong nội dung đánh giá;

  These Terms and Conditions shall be governed by and

  construed in accordance with the law and you hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts.

  Các điều khoản và điều kiện sẽ được quản lý và

  hiểu theo pháp luật và hướng trình thẩm quyền độc quyền của các tòa án.

  At the same time Customer hereby undertakes to receive all information relating to the implementation of these Terms from MOFIN.

  Đồng thời Khách hàng tại đây cam kết sẽ tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc thực hiện các Điều khoản này từ MOFIN.

  Hereby we would like to recommend our Swimming Pool LED ball light

  hope it will bring you some pleasure.

  vọng nó sẽ mang lại cho bạn một số niềm vui.

  James Emanuel Levenstein… and Michelle Anabeth Flaherty I hereby pronounce you husband and wife.

  James Emanuel Levenstein… và Michelle Anabeth Flaherty sau đây ta tuyên bố hai người là vợ chồng.

  Hereby using interfaces instead of abstract classes

  the writer of the function which uses a Dialable need not worry about its properties.

  vì các lớp trừu tượng tác giả của hàm sử dụng một nhu cầu Dialable không phải lo lắng về các thuộc tính của nó.

  or the Content for unlawful or unauthorized activity.

  hoặc Nội Dung cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép.

  or liability with respect to the ratings shown on the Site.

  tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các xếp hạng hiển thị trên Trang Web.

  The definitions of paragraph 6 of the GATS

  Annex on Air Transport Services are hereby incorporated and made part of this Chapter.

  Các định nghĩa trong đoạn 6 Phụ lục Dịch vụ

  vận tải hàng không của GATS sau đây hợp nhất thành một phần của Chương này.

  TRUMP President of the United States of America do hereby proclaim May 3 as a National Day of Prayer.

  Trump Tổng thống của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ từ đây tuyên bố ngày 3/ 5 là ngày Quốc gia cầu nguyện.

  I Hatchet Jack…" being of sound mind and

  broken legs… do hereby leaveth my bear rifle… to whatever finds it.

  Tôi Hatchet Jack trong tình trạng tinh thần minh mẫn và

  gấu của tôi cho người nào tìm thấy.

  Hereby we would like all over the world customer visit us and discuss cooperation.

  James Lindsey the copyright holder of this work hereby publishes it under the following licenses:.

  James Lindsey

  người giữ bản quyền tác phẩm này từ đây phát hành nó theo các giấy phép sau:.

  Yoyodyne Inc. hereby disclaims all copyright interest in the program.

  quyền đối với chương trình.

  Kết quả: 343, Thời gian: 0.283

  Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hereby la gi