grow a clit là gì - Nghĩa của từ grow a clit

grow a clit có nghĩa là

Một cách thay thế để nói "không có bóng." Một cách để đề cập đến những người sợ hãi pussies, do đó họ không có bóng và nên phát triển một âm vật.

Thí dụ

Sợ hãi Ass Bitch, phát triển một âm vật.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết grow a clit là gì - Nghĩa của từ grow a clit