grab a slice là gì - Nghĩa của từ grab a slice

grab a slice có nghĩa là

Hành động không mong muốn của làm mờ một người nào đó với toàn bộ dương vật và bìu.Một biến thể sửa đổi của Tea túi.

Thí dụ

Trong khi bất tỉnh, Adrian Zmed đã lấy một lát cùng với việc được viết nguệch ngoạc và cổ xưa.

grab a slice có nghĩa là

Lấy của anh ấy/cô ấy Ass

Thí dụ

Trong khi bất tỉnh, Adrian Zmed đã lấy một lát cùng với việc được viết nguệch ngoạc và cổ xưa.