gotta luhan là gì - Nghĩa của từ gotta luhan

gotta luhan có nghĩa là

Khi bạn phải Dash như Luhan từ EXO khi anh ấy rời đi.

Thí dụ

"Rachel Tôi đang ở đâu vậy ??"
"Uh ... Gotta Luhan"

gotta luhan có nghĩa là

Để lại một cái gì đó giống như cách Luhan Leaved Exo

Thí dụ

"Rachel Tôi đang ở đâu vậy ??"
"Uh ... Gotta Luhan"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết gotta luhan là gì - Nghĩa của từ gotta luhan