gostak là gì - Nghĩa của từ gostak

gostak có nghĩa là

Một người xa cách với Doshes.

Thí dụ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết gostak là gì - Nghĩa của từ gostak