famiy là gì - Nghĩa của từ famiy

famiy có nghĩa là

Một trong gia đình trường thường là một nhóm bạn rất thân thiết mà gần như hành động như gia đình thân thiết và không ghét ghét nhau nhưng yêu nhau bất kể điều gì

Thí dụ

Tôi yêu Famiy của tôi!

famiy có nghĩa là

A trong Gia đình trường.

Thí dụ

Tôi yêu Famiy của tôi!