De thi Tiếng Anh lớp 6 kì 2

Chuẩn bị cho kì thi cuốihọc kì 2 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 6(Đề số 1) năm 2020-2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinhôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - Đề số 1

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. hand B. face C. table D. tomato

2. A. meat B. head C. season D. sea

3. A. summer B. funny C. much D. tube

4. A. orange B. monster C. long D. cold

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. My teacher ____________ good-looking.

A. are B. is C. be D. am

2. __________ you like a cold drink?

A. Have B. Should C. Would D. Will

3. I want to eat some ____________.

A. cake B. drink C. juice D. biscuits

4. The body part between the head and the shoulder is the ___________.

A. neck B. finger C. hand D. hair

5. ___________ is a bottle of cooking oil?

A. What B. How often C. When D. How much

6. We go ___________ a picnic once a month.

A. to B. for C. on D. at

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. My father can (swim) ______________.

2. I (do) ______________ my homework now.

3. He usually (go) ______________ to the movies.

4. She wants (play) ______________ tennis.

IV. Reading:

A. Use the given words in the box to complete the following passage. There are TWO words that are not used.

days usually four many
season weather warm

There are (1) ________ seasons in a year in our country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it is cold, but not very cold. There are (2) ________ flowers in this season. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. We often go on vacation in the summer. Fall is a nice (3) ________. The weather is often cool. In the winter, it's usually very cold. The (4) ________ are short and the nights are long. We always wear (5) ________ clothes in the winter.

B. Read the following passage and answer the questions

Minh's father is an engineer. Every morning, he gets up at 6 o'clock and travels to work by motorbike. He usually has breakfast and lunch at work. Sometimes he goes out to have lunch with his friends. His favorite sport is soccer. He often watches soccer on TV. Every Sunday, he plays soccer with his brothers in the park. In his free time, he also helps Minh's mother with the housework. Minh is proud of his father and loves him very much.

1. What does Minh's father do?

____________________________________________________________

2. How does he go to work?

____________________________________________________________

3. Does he usually eat breakfast at home?

____________________________________________________________

4. How often does he play soccer?

____________________________________________________________

V. Writing:

Write full sentences based on the words given.

1. What about/ clean/ floor?

____________________________________________________________

2. He/ taller/ me.

____________________________________________________________

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 - Đề số 1

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1-A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /æ/, các đáp án còn lại phát âm là /ei/

2-B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/

3-D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ju/, các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

4-D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /əʊ/, các đáp án còn lại phát âm là /ɔ/

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1-B Chủ ngữ số ít đi với tobe là is

Dịch: Thầy giáo tôi rất đẹp trai.

2-C Câu mời ăn/ uống: would you like + đồ ăn/ đồ uống?

Dịch: Bạn muốn 1 cốc nước mát không?

3-D Some + danh từ số nhiều

Dịch: Tôi muốn ăn ít bánh bích quy.

4-A Dịch: Bộ phận cơ thể giữ đầu và vai là cổ.

5-D Câu hỏi giá cae: how much

Dịch: Một chai dầu ăn bao nhiêu tiền?

6-C Cụm từ: go on a picnic: đi cắm trại

Dịch: Chúng tôi đi cắm lại 1 lần mỗi tháng.

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. swim 2. am doing

3. goes 4. to play

IV. A. Use the given words in the box to complete the following passage.

1. four 2. many 3. season

4. days 5. warm

B. Read the following passage and answer the questions

1. He is an engineer.

2. He goes to work by motorbike.

3. No, he doesnt.

4. He plays soccer every Sunday/ once a week.

V. Write full sentences based on the words given.

1. What about cleaning the floor?

2. He is taller than me.

File tải miễn phíđề Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 (Đề số 1)

CLICK NGAYvào đường dẫn bên dướiđể tải vềđề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2năm học 2020 - 2021,hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 6 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anhkhác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết De thi Tiếng Anh lớp 6 kì 2