Cho phương trình x bình trừ 2 m + 1 x

Tìm $u - v$ biết rằng $u + v = 15,uv = 36$ và $u > v$

Lập phương trình nhận hai số $3 - \sqrt 5 $ và $3 + \sqrt 5 $ làm nghiệm.

Cho phương trình \({x^2} + 4x + 3m - 2 = 0\), với \(m\) là tham số.

Cho phương trình \({x^2} - 2mx - 4m - 5 = 0\) (1) (\(m\) là tham số).

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

  • RhymesterHopeless
  • Câu trả lời hay nhất!
  • 17/04/2021

  • Cảm ơn


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 9 - TẠI ĐÂY

Cho phương trình x2-2(m+1)x+2m+1=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0

Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 = 3x2


A.

a) m > 3 hoặc m < 0 b) Có 1 giá trị m thỏa mãn

B.

a) m > 3 hoặc m < 0 b) Có 2 giá trị m thỏa mãn

C.

a) 0 < m < 3 b) Có 1 giá trị m thỏa mãn

D.

a) m >= 3 hoặc m <= 0 b) Có 2 giá trị m thỏa mãn

Cho phương trình \({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x - \left( {2m + 1} \right) = 0\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\) (m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi \(m = 2\).

b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m;

c) Tìm m để phương trình (1) luôn có hai nghiệm bằng nhau về giá trị tuyệt đối và trái dấu nhau.


A.

a) \(x = 1 + \sqrt 6  \) và \( x = 1 - \sqrt 6\)

c)  \(m = 1\)

B.

a) \(x = 1 + \sqrt 5 \) và \( x = 1 - \sqrt 5\)

c)  \(m = 1\)

C.

a) \(x = 1 + \sqrt 6  \) và \( x = 1 - \sqrt 6\)

c)  \(m = 3\)

D.

a) \(x = 2 + \sqrt 6  \) và \( x = 2- \sqrt 6\)

c)  \(m = 1\)

Cho phương trình: \({{x}^{2}}-2(m-1)x+{{m}^{2}}-3m=0\).

Tìm \(m\) để phương trình có \(2\) nghiệm phân biệt \({{x}_{1}},{{x}_{2}}\) thỏa mãn \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=8\).


A.

B.

C.

D.