Bảng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số thường được áp dụng trong các đơn vị mà trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một loại nguyên vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhirg loại sản phẩm khác nhau, trong khi không thể tập hợp chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm được mà phải tập hợp cho toàn bộ quá trình sản xuất.

Phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng một loại nguyên vật liệu đồng thời thu được nhiều loại sản phẩm khác nhau. Trong trường hợp này đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm.

Theo phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số, kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi để quy đổi tất cả các loại sản phẩm về một loại sản phẩm gốc, sau đó dựa vào tổng chi phí sản xuất tính ra giá thành sản phẩm gốc từ đó tính được giá thành của từng loại sản phẩm cụ thể

Trình tự thực hiện:

- Căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật quy định cho mỗi loại sản phẩm một hệ số. Trong đó chọn loại sản phẩm đặc trưng tiêu biểu nhất có hệ số bằng 1.

- Quy đổi sản lượng thực tế từng loại ra sản lượng sản phẩm chuẩn.

- Tính tổng giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn


- Tính giá thành đơn vị sản phẩm gốc

- Tính giá thành từng loại sản phẩm

Ví dụ hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Công ty B trong kỳ có một phân xưởng sản xuất 3 loại sản phẩm X, Y, Z có tình hình sản xuất như sau: (Đơn vị tính: Nghìn đồng) Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 2.800. Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang trong kỳ: 95.000. Trong đó: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 56.000 Kết quả sản xuất thu được 110 sản phẩm X, 130 sản phẩm Y, 123 sản phẩm Z hoàn thành. Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo nguyên vật liệu trực tiếp. Số lượng sản phẩm dở dang X, Y, Z lần lượt là 6, 7 và 5. Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm X, Y, Z. Biết hệ số tính giá thành sản phẩm của X = 1,1, của Y = 1,2 và Z = 1.

Bài giải

Số lượng sản phẩm chuẩn = 110 × 1,1 + 130 × 1,2 + 123 × 1 = 400 Số lượng sản phẩm dở dang chuẩn = 6 × 1,1 + 7 × 1,2 + 5 × 1 = 20 Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ theo phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang:

Tổng giá thành nhập kho: Tổng Z = 2.800 + 95.000 – 2.800 = 95.000 Tính giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn: Z đơn vị sản phẩm chuẩn = 95.000 /400 = 237,5 / sp Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm: Tổng giá thành sản phẩm X = 110 x 1,1 x 237,5 = 28.737,5 Tổng giá thành sản phẩm Y = 130 x 1,2 x 237,5 = 37.050 Tổng giá thành sản phẩm Z = 123 x 1,0 x 237,5 = 29.212,5 Tính giá thành từng loại sản phẩm: Sản phẩm X: Z đơn vị sản phẩm X = 28.737, 5 /110 =  261, 25 / sp Sản phẩm Y: Z đơn vị sản phẩm Y = 37.050 /130 = 285 / sp Sản phẩm Z:

Z đơn vị sản phẩm Z = 29.212,5 /123= 237,5 / sp

Trên là bài viết cách tính giá thành theo phương pháp hệ số dành cho các bạn đang tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành sản xuất thực hành trên chứng từ thực tế, do đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm chuyên làm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp sản xuất

Ngoài cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số còn có: Cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Tính giá thành theo phương pháp hệ số áp dụng với những doanh nghiệp mà trong một chu kỳ sản xuất cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

1. Điều kiện áp dụng:

 • Các doanh nghiệp: Trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động. Nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau. Và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.
 • Các lĩnh vực (Doanh nghiệp) sản xuất thường áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp hệ số như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, tăng gia chăn nuôi…
 • Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ và từng loại sản phẩm chính do quy trình sản xuất đó tạo ra.
 • Đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm.

2. Đối tượng tính giá thành theo hệ số

 • Nhóm sản phẩm.
 • Bộ phận, chi tiết sản phẩm;
 • Các giai đoạn chế biến:
 • Phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm, …

Đối với tính giá thành sản xuất theo hệ số bao gồm:

 • Sản phẩm cuối cùng.
 • Thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bước chế tạo.

3. Quy trình tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Trước khi tính giá thành cho từng loại sản phẩm cần phải quy đổi các sản phẩm khác nhau về một loại sản phẩm duy nhất và sản phẩm duy nhất này gọi là sản phẩm chuẩn. Để quy đổi được các sản phẩm khác nhau về sản phẩm chuẩn cần phải xây dựng được hệ số quy đổi sản phẩm cho từng loại sản phẩm gọi là “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm”.

Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm thường được xây dựng dựa vào mức tiêu hao về nguyên vật liệu hoặc chi phí nhân công hoặc giá bán của từng sản phẩm… Doanh nghiệp chọn một sản phẩm tiêu biểu làm sản phẩm chuẩn và có hệ số là 1, từ đó tính ra hệ số quy đổi của các sản phẩm còn lại. Sau khi xây dựng được Hệ số quy đổi của từng loại sản phẩm, kế toán tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số như sau:

 • Xác định giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn:
  Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản xuất sản phẩm / Tổng số sản phẩm tiêu chuẩn đã quy đổi
 • Quy đổi sản phẩm thu được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo các hệ số quy định:
  Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại
 • Xác định giá thành của từng loại sản phẩm:
  Tổng giá thành sản xuất sản phẩm =  Số lượng sản phẩm tiêu chuẩn của từng loại x Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

3. Ví dụ minh họa

Công ty Long Vinh có quy trình công nghệ sản xuất đơn giản. Quá trình sản xuất đồng thời 2 sản phẩm: C và D. Số lượng sản phẩm sản xuất mặt hàng C là 400 sản phẩm, mặt hàng D là 500 sản phẩm. Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, hệ số quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩn được quy định như sau: SP C là 1 và SP D là 1,2.

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết: (ĐVT: đồng)

 • Chi phí NVL trực tiếp: 1.000.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 700.000
 • Chi phí SXC: 500.000
 • Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ: 1.000.000
 • Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: 200.000

Hướng dẫn:

Tính đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản phẩm quy chuẩn:

Sản phẩm C: 400 x 1 = 400 sản phầm

Sản phẩm D: 500 x 1,2 = 600 sản phầm

Tổng sản phẩm tiêu chuẩn = 500 + 600 = 1.000 sản phẩm

Tổng chi phí sản xuất sản phẩm = 1.000.000 + (1.000.000 + 700.000 + 500.000) – 200.000 = 3.000.000

Giá thành sản phẩm tiêu chuẩn = 3.000.000 / 1.000 = 3.000

Giá thành sản phẩm C = 3.000 x 1 = 3.000

Giá thành sản phẩm D = 3.000 x 1.2 = 3.600

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách tính giá thành theo phương pháp hệ số. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tải miễn phí file tính giá thành suất ăn công nghiệp

Tải về mẫu file Excel tính giá thành tại đơn vị nhận gia công

Các phương pháp đơn giản để phân loại Giá thành sản phẩm

Kế toán giá thành sản phẩm quan trọng ra sao trong công ty may mặc?

Cập nhật phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất hiện nay

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bảng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số