a shady persons là gì - Nghĩa của từ a shady persons

a shady persons có nghĩa là

Người mờ ám (danh từ) Backstabbing, tinh nghịch, lén lút và đáng ngờ.

Thí dụ

Một người mờ ám lấy Lời của tôi và sử dụng nó cho của họ.Today ......

a shady persons có nghĩa là

Một người hoàn toàn người ngẫu nhiên crapping trong porta-potty.

Thí dụ

Một người mờ ám lấy Lời của tôi và sử dụng nó cho của họ.Today ......

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết a shady persons là gì - Nghĩa của từ a shady persons