2500 dm2 bằng bao nhiêu m2

Ta có 50 ×  50= 2500.

Vậy độ dài cạnh hình vuông ABCD là 50dm hay AB = BC = CD = AD = 50dm.

Ta có HBCD là hình thang vuông với chiều cao là cạnh BC, hai đáy là HB, DC.

Độ dài cạnh AH là:

50 : 100 × 70 = 35 (dm)

Độ dài cạnh HB là:      

50 – 35 = 15 (dm)

Diện tích hình thang HBCD là:    

(15 + 50) × 50 : 2 = 1625 (dm2)

Đáp số: 1625dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1625.

Đáp án cần chọn là: A

6km2 23456m2=.......km2....hm2..........dam2=..........m2......................km2

5km2 246dam2=.........km2..........hm2..............dam2=,,,,,,,,,,,m2............km2

57932cm2=.........m2................dm2.........cm2=....m2

5,405m2=....m2........................dm2..........cm2................cm2=...............dm2

37805cm2=......m2........dm2.........cm2=..........m2

57950cm2=..............m2.............dm2...................cm2=...........dm2

Xem chi tiết

12 ha =................., 2500 dm2 =.............., 140000 cm2 =.................., 8 m2  26 dm2 =...................., 20 m2 4 dm2=.............

5 km2 =................, 90000 dm2 =..............., 1070000 cm2 =...................,45 dm2=..................., 7 m2  7 dm2 =.....................

Free online Area conversion. Convert 2,500 dm2 to m2 (square decimeters to square meters). How much is 2,500 dm2 to m2? Made for you with much by CalculatePlus.

Try out the inverse calculation m2 to dm2.

Conversion table

dm2m210.0120.0230.0340.0450.0560.0670.0780.0890.09100.11001100010

2,500 dm2 to microares

2,500 dm2 to teraares

2,500 dm2 to ares

2,500 dm2 to μb

2,500 dm2 to square exameters

2,500 dm2 to square millimeter

2,500 dm2 to db

2,500 dm2 to hpc2

2,500 dm2 to l.s.2

2,500 dm2 to square astronomic units

report this ad